Trwa ładowanie...
bDzVQLVN

Notowania

PHN: strona spółki
25.11.2020, 17:31

PHN QSr 3/2020: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego


Raport bieżący nr 35/2020 z dnia 25 listopada 2020 r.

Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za trzeci kwartał 2020 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej „Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w związku z omyłką pisarską oraz błędem rachunkowym w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Spółki za trzeci kwartał 2020 r., dokonuje korekty skonsolidowanego raportu kwartalnego za trzeci kwartał zakończony dnia 30 września 2020 r. (dalej „Raport”) poprzez aktualizację jego treści.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że korekta nie ma wpływu na sumę bilansową oraz wynik finansowy Spółki oraz Grupy Kapitałowej Emitenta za trzy kwartały 2020 r. zakończone 30 września 2020 r.

W wyniku dokonania korekty:

1) błędu rachunkowego w jednostkowym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2020 r. w przepływach środków pieniężnych z działalności finansowej (str. 33) – dodano pozycję „Pożyczki od podmiotów powiązanych” na kwotę 52 mln PLN, jednocześnie aktualizacji uległy te obszary Raportu, na które wpływ miała dokonana korekta,

2) błędów rachunkowych w jednostkowym sprawozdaniu z całkowitych dochodów za okres dziewięciu i trzech miesięcy zakończony dnia 30 września 2020 r. – o kwotę 32,6 mln PLN zmniejszył się koszt własny podstawowej działalności operacyjnej oraz o kwotę 11,00 mln PLN zmniejszyły się koszty administracyjne i sprzedaży (str. 31), oba za trzy miesiące zakończone 30 września 2020 r., jednocześnie aktualizacji uległy te obszary Raportu, na które wpływ miała dokonana korekta,

3) omyłek pisarskich dotyczących:

- prezentacji danych za okres porównawczy trzech miesięcy zakończony 30 września 2019 r. w poz. „Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych” w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych za okres dziewięciu i trzech miesięcy zakończony dnia 30 września 2020 roku (str. 9),

- noty 9 Informacje dotyczące segmentów działalności, tabela analiza segmentowa za okres trzech miesięcy zakończony 30 września 2020 roku (str. 15-16),

- noty 10 Nieruchomości inwestycyjne (str. 17),

- noty 11 Rzeczowe aktywa trwałe (str. 18),

- noty 13 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i podległych (str. 18),

- noty 17 Struktura należności oraz pozostałych aktywów (str. 19),

-noty 18 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych (str. 19-20),

- noty 19 Struktura zobowiązań (str. 20-21),

- noty 20 Zadłużenie z tytułu kredytów i obligacji (str. 21),

- noty 22 Zaliczki związane z działalnością deweloperską (str. 22),

- noty 23 Rezerwy (str. 22),

- noty 26 Niepodzielone zyski zatrzymane (str. 22),

- noty 27 Przychody z pozostałej działalności operacyjnej (str. 23),

- noty 32 Zysk na jedną akcję (str. 26 i prezentacji danych na str. 6),

- prezentacji danych w jednostkowym sprawozdaniu z całkowitych dochodów za okres dziewięciu i trzech miesięcy zakończony dnia 30 września 2020 r. za okres porównawczy dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2019 r. – omyłkowo zaprezentowano dane za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2019 r. (str. 31),

- sprostowania przy podaniu wartości wzrostu podatku dochodowego poprzez zmniejszenie kwoty wzrostu o 15,3 mln PLN do kwoty 2,8 mln PLN (str. 42) oraz zamiany słowa „spadły” na „:wzrosły” w zdaniu zaczynającym się od „Przychody Grupy w segmencie najem w III kwartale 2020 roku …” (str. 42) w pkt 5.3. Analiza skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów w Sprawozdaniu zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polski Holding Nieruchomości S.A. za okres dziewięciu i trzech miesięcy zakończony dnia 30 września 2020 r.,

Emitent ponownie opublikuje skonsolidowany raport kwartalny za trzeci kwartał 2020 r.

Jednocześnie aktualizacji uległy te obszary Raportu, na które wpływ miała dokonana korekta. Pozostałe zapisy Raportu nie podlegają zmianie, a skorygowany Raport kwartalny za trzeci kwartał 2020 r. opublikowany zostanie w dniu dzisiejszym.

Podstawa prawna: § 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Marcin Mazurek - Prezes Zarządu

Krzysztof Zgorzelski - Członek Zarządu ds. Finansowych

Załączniki

Inne komunikaty

bDzVQLWv