Trwa ładowanie...
bDBagutN

Notowania

PRAGMAFA: strona spółki
26.11.2020, 18:51

PRF Informacja o ogłoszeniu wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji PragmaGo S.A. przez Polish Enterprise Funds SCA

Zarząd PragmaGo S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka” lub „Emitent) informuje o powzięciu w dniu 26 listopada 2020 r. informacji o ogłoszeniu w dniu 26 listopada 2020 r. przez Polish Enterprise Funds SCA zarejestrowaną w Luksemburgu („Wzywający”) za pośrednictwem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie wezwania do zapisywania się na sprzedaż 2.752.167 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt siedem) akcji Spółki stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 100% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („Akcje”) („Wezwanie”).
Wezwanie zostało ogłoszone na podstawie art. 74 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U.2019. 623 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 roku w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz.U.2017.1748 z późn. zm.). Podmiotem nabywającym wszystkie Akcje w ramach Wezwania jest Wzywający. Wzywający zobowiązał się nabyć Akcje objęte zapisami pod warunkiem, że zapisami w Wezwaniu zostanie objęta liczba Akcji uprawniających do wykonywania co najmniej 66% ogólnej liczby głosów. Cena Akcji w Wezwaniu będzie wynosić odpowiednio: a) 18,10 zł (osiemnaście złotych i dziesięć groszy) za jedną akcję imienną Emitenta, w przypadku akcji imiennych będących własnością spółki dominującej Emitenta Pragma Inkaso S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach („Pragma Inkaso”) cena będzie więc wynosić 18,10 zł (osiemnaście złotych i dziesięć groszy); b) 24,50 zł (dwadzieścia cztery złote i pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję na okaziciela Emitenta, z zastrzeżeniem, że w przypadku akcji na okaziciela będących własnością Pragma Inkaso cena będzie wynosić 18,10 zł (osiemnaście złotych i dziesięć groszy). Pełna treść Wezwania dostępna jest na stronie internetowej Polskiej Agencji Prasowej pod adresem: http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/37807416,wezwanie-do-zapisywania-sie-na-sprzedaz-akcji-pragmago-sa Stanowisko Zarządu Emitenta w sprawie Wezwania zostanie opublikowane przez Emitenta w formie odrębnego raportu bieżącego. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Inne komunikaty

bDBaguuv