Trwa ładowanie...
bDBaeuBN

Notowania

DBENERGY: strona spółki
26.11.2020, 20:54

DBE Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 grudnia 2020 r.

Zarząd DB Energy SA, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000685455 (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zwołuje na dzień 22 grudnia 2020 r. na godzinę 13:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”), które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej przy ul. Gwiaździstej nr 64 lok.28/1 we Wrocławiu.
Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedstawienie oraz rozpatrzenie: a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2020 roku; b. sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2020 roku; c. sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki; d. wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych; e. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2020 roku; 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2020 roku; b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2020 roku; c. pokrycia straty z lat ubiegłych; d. podziału zysku za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2020 roku; e. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 czerwca 2020 roku; f. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 czerwca 2020 roku; g. powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję; h. uchylenia uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru akcji oraz warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy; i. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii D oraz zmiany statutu Spółki; j. dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki i praw do akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; k. sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR); l. zmiany statutu Spółki; m. zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej; n. przyjęcia regulaminu Walnego Zgromadzenia; 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad. Dokumentacja związana z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem udostępniona została na stronie internetowej Spółki (www.dbenergy.pl/relacje-inwestorskie) w zakładce "Walne Zgromadzenia".

Załączniki

Inne komunikaty

bDBaeuCv