Trwa ładowanie...
bDzUoCeZ

Notowania

SFINKS: strona spółki
30.11.2020, 22:27

SFS Rejestracja zmian w statucie Sfinks Polska S.A. oraz zmiana adresu siedziby Spółki

Zarząd Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie („Sfinks”, „Spółka”) informuje, że w dniu 30.11.2020 r. powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 26 listopada 2020 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS zmian Statutu Sfinks Polska S.A. dokonanych uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. nr 3 z dnia 31.08.2020r., o podjęciu której Sfinks informował w raporcie bieżącym 29/2020.
Zakres zmian Statutu Spółki: - § 3 (paragraf trzeci) Statutu w brzmieniu „Siedzibą Spółki jest miasto Piaseczno.” otrzymuje brzmienie: „Siedzibą Spółki jest Zalesie Górne”; - do § 6 (paragrafu szóstego) Statutu Sfinks Polska S.A. dodaje się punkt 35 (trzydziesty piąty) w następującym brzmieniu: „35) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim 77. 40.Z” W załączeniu Emitent przekazuje tekst jednolity Statutu Emitenta uwzględniający ww. zmiany. W związku z powyższym zmianie ulega także adres siedziby Sfinks Polska S.A. z dotychczasowego tj. ul. Świętojańska 5a, Piaseczno 05-500 na następujący: ul. Młodych Wilcząt 36, 05-540 Zalesie Górne. Szczegółowa podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1) i pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].

Załączniki

Inne komunikaty

bDzUoCfH