Trwa ładowanie...
bDzUrFSJ

Notowania

DAM Ujawnienie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza

Dent-a-Medical S.A. (dalej "Spółka") informuje, iż w trybie artykułu 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych otrzymała zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji i liczby głosów na WZ Spółki, przesłane przez p. Kingę Zembrzycką-Stachoń (dalej "Akcjonariusz").
Akcjonariusz poinformował, iż w związku z nabyciem w dniu 26 listopada 2020 r. 27.000 akcji w transakcji na sesji giełdowej przekroczył próg 5% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Przez nabyciem Akcjonariusz posiadał 800.000 akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 4,88% akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z zawiadomieniem aktualnie posiada 827.000 akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 5,05% akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Wg zawiadomienia Akcjonariusz nie posiada podmiotów zależnych, jak również nie została zawarta umowa zawierająca postanowienia dotyczące przekazania uprawnień do wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu. Wg zawiadomienia Akcjonariusz nie jest posiadaczem instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniałyby lub zobowiązywałyby ich posiadacza do nabycia akcji z prawami głosu wyemitowanych przez Spółkę.

Inne komunikaty

bDzUrFTr