Trwa ładowanie...
bDZgcnnV

Notowania

AQUAPOZ: strona spółki
18.12.2020, 20:20

AQA Informacja o zawarciu aneksu do istotnej umowy

Zarząd AQUA S.A. informuje, że w dniu 18.12.2020 roku powziął informację o podpisaniu aneksu
nr 2 dotyczącego umów: o udzielanie poręczeń dobrego wykonania umowy nr 28/06/2020/PP oraz umowy o udzielanie poręczenia pakietu wadialnego nr 24/06/2020/W. O zawarciu aneksu nr 1 Emitent informował komunikatem ESPI-13/2020 z dnia 9.12.2020 roku. Stronami zawartego aneksu są: I. Poręczyciel: Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA, ul. Piękna 58, 60-589 Poznań II. Zobowiązany: AQUA S.A. ul. Kanclerska 28, 60-327 Poznań Aneks zwiększa limit udzielanych poręczeń z tytułu zabezpieczenia zapłaty należytego wykonania umowy, usunięcia wad i usterek oraz zwrotu zaliczki na kwotę 1.900.000,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset tysięcy złotych 00/100) oraz ustanawia na rzecz Poręczyciela hipotekę umowną łączną do kwoty 1.900.000,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset tysięcy złotych 00/100) na nieruchomościach Zobowiązanego. Aneks nr 2 zostaje zawarty pod warunkiem zawieszającym, który stanowi złożenie przez Zobowiązanego w Sądzie Rejonowym Poznań – Stare Miasto w Poznaniu wniosku o wpis hipoteki łącznej, o której mowa w § 1 ust. 2 Aneksu. Zapisy umowy dotyczące poręczeń z tytułu zabezpieczenia zapłaty wadium na kwotę 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100) pozostają niezmienione. Pozostałe zapisy umowy i podpisywanego aneksu nie odbiegają od zwyczajowo stosowanych na rynku przy tego typu umowach poręczeń. Przedmiotowa umowa spełnia przyjęte w Spółce kryterium istotności w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży.

Inne komunikaty

bDZgcnoD