Trwa ładowanie...
bEDkaeiJ
Notowania
ELKOP: strona spółki
28.12.2020, 19:30

EKP Rejestracja Połączenia Spółki oraz zmian Statutu Spółki

Zarząd spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 28.12.2020 r. na podstawie pobranego drogą elektroniczną odpisu aktualnego Spółki, powziął informację o rejestracji zmian w rejestrze KRS Spółki.
Emitent informuje, że Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS dokonał rejestracji połączenia Emitenta ze spółką DAMF Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku oraz związanego z tym połączeniem podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian Statutu Spółki wynikających z treści uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18.08.2020 r., które podane zostały przez Emitenta do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 39/2020 z dnia 18.08.2020 r. Wobec powyższego Emitent informuje, że w dniu 28.12.2020 r. doszło do połączenia Emitenta jako spółki Przejmującej ze spółką DAMF Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku jako spółki Przejmowanej stosownie do postanowień Planu Połączenia z dnia 30 kwietnia 2020 r. poprzez przeniesienie całości majątku spółki DAMF Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku na Emitenta w zamian za akcje wyemitowane przez Emitenta na rzecz akcjonariuszy spółki DAMF Inwestycje S.A. Emitent informuje, że zgodnie z treścią Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 18.08.2020 r. Sąd Rejestrowy dokonał rejestracji Statutu Spółki poprzez zmianę § 6 Statutu Spółki w drodze podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 15.760.000,00 EURO (piętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy EURO) do kwoty 18.418.880,00 EURO (osiemnaście milionów czterysta osiemnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt EURO), to jest o kwotę 2.658.880,00 EURO (dwa miliony sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt EURO), poprzez emisję 6.647.200 (sześć milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,40 EURO (czterdzieści euro centów) każda, które to akcje serii B zostaną wydane akcjonariuszom spółki DAMF Inwestycje S.A. w wykonaniu postanowień Planu Połączenia. Emitent w związku z powyższym informuje, że zmieniony został § 6 Statutu Spółki, którego aktualne brzmienie jest następujące § 6 : Kapitał zakładowy Spółki wynosi 18.418.880,00 EURO (osiemnaście milionów czterysta osiemnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt EURO) dzieli się na ‭46.047.200‬ (czterdzieści sześć milionów czterdzieści siedem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela w tym:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ - 39.400.000 (trzydzieści dziewięć milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,40 EURO (czterdzieści euro centów) każda akcja, o numerach od A 00000001 do A 39400000.” - 6.647.200 (sześć milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,40 EURO (czterdzieści euro centów) każda akcja, o numerach od B 0000001 do B 6647200.” Emitent informuje, że w związku z połączeniem podejmie działania mające na celu rejestrację akcji serii B w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Załączniki

Inne komunikaty

bEDkaejr