Trwa ładowanie...
bDTkCffp

Notowania

JSW: strona spółki
19.01.2021, 13:55

JSW Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021:
1. Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2020 rok – 18 marca 2021 roku 2. Jednostkowe sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej za rok obrotowy 2020 – 18 marca 2021 roku 3. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 roku – 20 maja 2021 roku 4. Skonsolidowany raport za I półrocze 2021 roku – 19 sierpnia 2021 roku 5. Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 roku – 18 listopada 2021 roku Jednocześnie Spółka informuje, że: - na podstawie § 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych. W związku z czym skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną informację finansową. - na podstawie § 62 ust. 3 Rozporządzenia nie będzie publikowała jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczone półroczne skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu. - na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2020 roku oraz za II kwartał 2021 roku. Wszystkie raporty okresowe zostaną umieszczone na stronie internetowej Spółki (www.jsw.pl) w zakładce Relacje Inwestorskie/Raporty giełdowe/Raporty okresowe. Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Inne komunikaty

bDTkCffX