Trwa ładowanie...
bDSDIiRh

Notowania

TIG List intencyjny pomiędzy SatRevolution S.A. a JR Holding ASI S.A. w sprawie m.in. finansowania rozwoju SatRevolution S.A. oraz doprowadzenia do upublicznienia tej spółki

Zarząd Tech Invest Group ASI S.A. (dalej: „TIG”, „Emitent”) informuje, że w dniu 21 stycznia 2021 r. podpisany został list intencyjny pomiędzy SatRevolution S.A. (spółka portfelowa TIG) a JR Holding ASI S.A. oraz osobą fizyczną prowadzącą działalność w zakresie wspierania przedsiębiorców w rozwoju (dalej: „Strony Listu” lub „Strony”).
Na podstawie listu intencyjnego Strony rozpoczęły negocjacje dotyczące nawiązania potencjalnej współpracy dotyczącej rozwoju SatRevolution S.A. obejmującej w szczególności: 1) współpracę Stron mającą na celu doprowadzenie do wejścia SatRevolution S.A. lub podmiotu wchodzącego w skład jej grupy kapitałowej do zorganizowanego obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; 2) wsparcie udzielone przez JR Holding ASI S.A. i ww. osobę fizyczną w zakresie doradztwa w sprawach gospodarczych, komunikacyjnych, korporacyjnych związanych z wprowadzeniem SatRevolution S.A. lub podmiotu wchodzącego w skład jej grupy kapitałowej do zorganizowanego obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. poprzez połączenie z publiczną spółką akcyjną w ramach realizacji transakcji odwrotnego przejęcia; 3) udzielenie przez JR Holding S.A. finansowania rozwoju działalności SatRevolution S.A.. Szczegółowe zasady, zakres oraz warunki finansowe dotyczące współpracy Strony ustalą w ramach prowadzonych negocjacji oraz zawrą w umowie o współpracy, która powinna zostać podpisana do 31 marca 2021 r. W przypadku niepodpisania umowy o współpracy w tym terminie, list intencyjny traci moc, chyba, że Strony postanowią inaczej. Podpisanie umowy o współpracy poprzedzone będzie badaniem due diligence. Powyższe informacje są istotne z perspektywy rozwoju SatRevolution S.A. i mogą mieć znaczący wpływ na globalny sukces i wartość tej spółki. TIG posiada 6,99% w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów SatRevolution S.A. Kvarko ASI Sp. z o.o. posiada 8,86% w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów SatRevolution S.A. TIG posiada 33,33% w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów Kvarko ASI Sp. z o.o.

Inne komunikaty

bDSDIiRP