Trwa ładowanie...
bDTknQkB

Notowania

SFINKS: strona spółki
26.01.2021, 13:30

SFS Informacja nt. Oświadczenia Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. dot. zawarcia umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii L oraz serii M Sfinks Polska S.A.

Sfinks Polska S.A. ("Sfinks", "Spółka") informuje, że w dniu 26 stycznia 2021 r. Spółka otrzymała Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ( „Oświadczenie”; "KDPW"), z dnia 25 stycznia 2021 r., w którym KDPW oświadcza o zawarciu umowy o rejestrację w depozycie akcji zwykłych na okaziciela serii L, wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 29.06.2012 r. oraz akcji zwykłych na okaziciela serii M, wyemitowanych na podstawie Uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 20.12.2013 r.
Zgodnie z Oświadczeniem KDPW dokona rejestracji w depozycie 1.100.000 akcji serii L oraz 433.332 akcji serii M o wartości nominalnej 1,00 zł każda, w terminie 3 dni od otrzymania przez KDPW decyzji o wprowadzeniu akcji danej serii do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Spółki oznaczone kodem ISIN PLSFNKS00011, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do tego obrotu. Podstawa prawna: §17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty

bDTknQlj