Trwa ładowanie...
bDToMCol

Notowania

CWA: strona spółki
26.01.2021, 15:54

H4F Uzupełnienie raportu bieżącego nr 24/2020 z dn. 31.03.2020 r. - Zakończenie negocjacji i podpisanie umowy dotyczącej wdrożenia i uruchomienia platformy "eMsza" do masowych transmisji mszy wraz z dodatkowymi modułami funkcjonalnymi.

Zarząd Hub4Fintech S.A. z siedzibą w Mysłowicach ("Emitent") niniejszym przekazuje uzupełnienie informacji zawartych w raporcie bieżącym ESPI nr 24/2020 z dnia 31 marca 2020 roku pt. „Zakończenie negocjacji i podpisanie umowy dotyczącej wdrożenia i uruchomienia platformy "eMsza" do masowych transmisji mszy wraz z dodatkowymi modułami funkcjonalnymi” o informacje na temat warunków finansowych zawartej umowy.
Treść raportu bieżącego ESPI nr 24/2020 po zmianach jest następująca: „Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Emitent") w nawiązaniu do raportu ESPI 23/2020 z dnia 30 marca 2020 r. informuje, iż w dniu 31 marca 2020 roku Emitent zakończył negocjacje i podpisał umowę z podmiotem komercyjnym z sektora technologii informatycznych i informacyjnych ("Zamawiający") (łącznie "Strony"). Strony określiły zasady, warunki i parametry finansowe współpracy polegającej na uruchomieniu przez Emitenta dla Zamawiającego dedykowanego systemu umożliwiającego obsługę masowych transmisji audiowizualnych – platformy "eMsza" do masowych transmisji mszy wraz z dodatkowymi modułami funkcjonalnymi. Na mocy zawartej umowy Zamawiający będzie pobierał stałą opłatę za utrzymanie platformy "eMsza" oraz prowizję od przychodów uzyskanych przez Zamawiającego poprzez tę platformę. Zgodnie z warunkami finansowymi powyższej umowy rozliczenie korzystania z usług jest oparte o stawkę godzinową w wysokości 110 zł netto pobieraną za każdą godzinę pracy eksperta Emitenta. Rozliczenie następuje w cyklach kwartalnych. Produkcyjne uruchomienie platformy dostępnej pod adresem https://mojaparafia.online planowane jest dnia 5 kwietnia 2020 r. Zarząd Emitenta przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż podejmowane działania wpisują się w strategię rozwoju Emitenta.” Dodatkowo Emitent informuje, że na dzień przekazania niniejszego raportu, tj. na 26 stycznia 2021 r. dodatkowy moduł funkcjonalny „eTaca” nie został jeszcze uruchomiony i Emitent w związku z tym nie pobiera prowizji od przychodów Zamawiającego poprzez tę platformę. Emitent wykonał wszystkie zlecone czynności a produkcyjne uruchomienie modułu „eTaca” nie jest zależne od Emitenta.

Inne komunikaty

bDToMCoT