Trwa ładowanie...
bDTkrXTV

Notowania

GETIN: strona spółki
26.01.2021, 16:14

GTN Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 r.

Getin Holding S.A. (dalej: Emitent) podaje do wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2021:
Raport roczny za rok 2020 – 30.04.2021 r. Skonsolidowany raport roczny za rok 2020 – 30.04.2021 r. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 r. – 25.05.2021 r. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 r. – 26.08.2021 r. Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 r. – 18.11.2021 r. Jednocześnie Emitent informuje o rezygnacji z publikacji skonsolidowanego sprawozdania kwartalnego za IV kwartał 2020 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania kwartalnego za II kwartał 2021 r. na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: Rozporządzenie). Ponadto, zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, Emitent informuje, że w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Emitent nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080) w związku z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Inne komunikaty

bDTkrXUD