Trwa ładowanie...
bEicRlsR

Notowania

ZUE: strona spółki
28.01.2021, 10:29

ZUE Zawarcie umowy na realizację projektu infrastrukturalnego.

Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka) informuje, iż w dniu 28 stycznia 2021 r. Spółka powzięła informację o podpisaniu przez drugą stronę umowy pomiędzy Spółką a Gminą – miasto Grudziądz – Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu (Zamawiający) na inwestycję pn. „Przebudowa torowiska tramwajowego od ul. Wiejskiej do pętli tramwajowej na OM Rządz” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa infrastruktury tramwajowej dla potrzeb transportu publicznego w Grudziądzu.” (Umowa).
Spółka informowała o wyborze oferty jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na przedmiotowe zadanie w raporcie bieżącym nr 33/2020 z dnia 5 października 2020 r. Wartość netto Umowy: 47,7 mln zł. Wartość brutto Umowy: 58,6 mln zł. Termin realizacji zadania: 31 października 2021 r. Okres gwarancji jakościowej udzielonej Zamawiającemu przez Spółkę wynosi 70 miesięcy. Okres odpowiedzialności Spółki z tytułu rękojmi za wady jest tożsamy z okresem gwarancji. Umowa przewiduje możliwość zapłaty kar umownych przez Spółkę na rzecz Zamawiającego w przypadkach wskazanych w Umowie, w tym m.in karę za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do terminu wskazanego w Umowie czy też opóźnienia w usunięciu wad i usterek. Spółka zapłaci również Zamawiającemu karę w wysokości 10% wartości brutto Umowy w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Spółki. Umowa nie przewiduje limitu kar jakie mogą być nałożone na Spółkę. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. Pozostałe warunki Umowy, w tym m.in. w zakresie możliwości odstąpienia od niej czy zabezpieczeń nie odbiegają od warunków standardowych dla tego rodzaju umów. Jednocześnie Spółka informuje, że w związku z zawarciem Umowy, na dzień przekazania niniejszego raportu bieżącego spółki z Grupy Kapitałowej ZUE posiadają portfel zamówień o łącznej wartości ok. 1 580 mln zł.

Inne komunikaty

bEicRltz