Trwa ładowanie...
bDTtPmbV

Notowania

GETIN: strona spółki
5.02.2021, 14:55

GTN Powołanie Wiceprezesa Zarządu Getin Holding S.A.

Zarząd Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta w dniu 5 lutego 2021 r. powołała Pana Piotra Miałkowskiego do Zarządu Emitenta i powierzyła mu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu Emitenta począwszy od dnia 11 lutego 2021 r.
Zgodnie z oświadczeniem Pan Piotr Miałkowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Emitent w załączeniu do niniejszego raportu przedstawia życiorys Pana Piotra Miałkowskiego. Podstawa prawna: § 5 pkt 5 oraz w zw. z § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty

bDTtPmcD