Trwa ładowanie...
Notowania
GRUPAREC: strona spółki
10.02.2021, 13:58

GRC Wstępny skonsolidowany wynik finansowy Grupy kapitałowej Emitenta za 2020 rok

Zarząd GRUPA RECYKL S.A. z siedzibą w Śremie ("Emitent", „Spółka”) informuje, iż w dniu 10 lutego 2021 r. w związku z przygotowaniem danych finansowych narastających do raportu kwartalnego za IV kwartał 2020 r. powziął informację, że wstępny skonsolidowany wynik finansowy netto Grupy kapitałowej Emitenta za rok 2020 wyniesie 5 211 329,31 zł, co w porównaniu do skonsolidowanego wyniku finansowego netto prezentowanego w raporcie rocznym za rok 2020, tj. w stosunku do kwoty 1 130 029,14 zł oznacza wzrost o 361,2%.
Zarząd Spółki uznał powyższą informację za poufną, mając na uwadze skalę wzrostu skonsolidowanego wyniku finansowego Grupy kapitałowej Emitenta, wykraczającą poza standardowy poziom jego zmienności, wynikający z dynamicznego rozwoju działalności Emitenta i jego Grupy kapitałowej. W ocenie Zarządu Spółki, zmiana skonsolidowanego wyniku finansowego o więcej niż 30 % jest istotna dla finansowej sytuacji Emitenta i odbiega od szacunków dokonanych przez Zarząd na podstawie historycznych danych finansowych oraz prawdopodobnie odbiega również od przewidywań rynku w tym zakresie, opartych na opublikowanych raportach okresowych Spółki. W ocenie zarządu może mieć w związku z tym znaczący wpływ na cenę instrumentów finansowych Emitenta. Takie ukształtowanie się skonsolidowanego wyniku finansowego, jest, w ocenie Zarządu Spółki, wynikiem przede wszystkim następujących czynników: 1.Uruchomienie przez podmiot zależny Emitenta, pod koniec roku 2019 nowego zakładu w Chełmie. W raportowanym okresie zakład ten pracował wykorzystując pełne zdolności produkcyjne, z wyłączeniem produkcji dodatków do mieszanek mineralno – asfaltowych SMA. Wejście w fazę eksploatacyjną nowego zakładu znacznie zwiększyło skalę działalności Emitenta i jego Grupy kapitałowej. 2.Intensyfikacja działań reklamowych, promocyjnych i marketingowych zarówno w kraju jak i zagranicą skutkująca pozyskaniem nowych klientów głównie w obszarze sprzedaży granulatów SBR i usługi recyklingu i odzysku. Jednocześnie Zarząd Spółki zastrzega, że prezentowane wartości mają wstępny charakter i mogą ulec zmianie oraz różnić się od wartości, które po badaniu przez biegłego rewidenta będą prezentowane w sprawozdaniu finansowym za rok 2020.

Inne komunikaty