Trwa ładowanie...
bDSDrUet

Notowania

PEKABEX: strona spółki
10.02.2021, 15:32

PBX Zawarcie transakcji zamiany stopy procentowej IRS

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) informuje, iż Emitent zawarł z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Bank") transakcję zamiany stopy procentowej Interest Rate Swap (IRS) polegającą na zabezpieczeniu stałej stopy procentowej kredytu inwestycyjnego udzielonego przez Bank Emitentowi, o którego udzieleniu Emitent informował raportem bieżącym nr 67/2020 w dniu 9 grudnia 2020 r. (dalej "Kredyt").
Przedmiotem transakcji jest zamiana zmiennej stopy procentowej Kredytu na stałą stopę procentową. Stała stopa procentowa obowiązywać będzie w okresie od dnia 1 marca 2021 r. do dnia 8 grudnia 2027 r. Transakcja została zawarta na całą kwotę Kredytu, która będzie pozostawała do spłaty na dzień 1 marca 2021 r. tj. na kwotę 4.880.952,40 EUR. Zawarcie transakcji IRS ma na celu zabezpieczenie Emitenta przed wzrostem wysokości przyszłych płatności odsetkowych, do którego może dojść w wyniku podniesienia stóp procentowych. Informacja została uznana za istotną z uwagi na fakt, że kwota, której dotyczy przedmiot transakcji przekracza 5% skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Inne komunikaty

bDSDrUfb