Trwa ładowanie...
bDTrIOCt

Notowania

MLSYSTEM: strona spółki
10.02.2021, 19:02

MLS Rejestracja zmian statutu Emitenta w KRS

Zarząd Spółki ML System S.A. z siedzibą w Zaczerniu (”Spółka”) w dniu dzisiejszym powziął informację o rejestracji w dniu 27.11.2020 r. przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian statutu Emitenta dokonanych uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30.09.2020 r.
Zakres dokonanych zmian w statucie Emitenta: § 5 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie: 1.„ Przedmiotem działalności Spółki, określonym zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest: 1) 23.1 Produkcja szkła i wyrobów ze szkła, 2) 20.3 Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających, 3) 20.4 Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących, wyrobów kosmetycznych i toaletowych, 4) 20.5 Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, 5) 22.2 Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych, 6) 23.2 Produkcja wyrobów ogniotrwałych, 7) 25.1 Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych, 8) 25.6 Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych, 9) 25.9 Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, 10) 26.1 Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych, 11) 26.2 Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych, 12) 26.3 Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego, 13) 26.4 Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku, 14) 26.7 Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego, 15) 27.1 Produkcja elektrycznych silników, prądnic, transformatorów, aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej, 16) 27.2 Produkcja baterii i akumulatorów, 17) 27.3 Produkcja izolowanych przewodów i kabli oraz sprzętu instalacyjnego, 18) 27.4 Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego, 19) 27.9 Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego, 20) 28.1 Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia, 21) 28.2 Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, 22) 28.4 Produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych, 23) 28.9 Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, 24) 33.1 Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń, 25) 33.2 Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, 26) 35.1 Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną, 27) 38.3 Odzysk surowców, 28) 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, 29) 42 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, 30) 43 Roboty budowlane specjalistyczne, 31) 46.1 Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie, 32) 46.5 Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej, 33) 46.6 Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia, 34) 46.7 Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa, 35) 46.9 Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, 36) 47.4 Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 37) 47.5 Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 38) 47.7 Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 39) 47.9 Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, 40) 52.2 Działalność usługowa wspomagająca transport, 41) 62.0 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana, 42) 70.2 Doradztwo związane z zarządzaniem, 43) 71.1 Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne, 44) 71.2 Badania i analizy techniczne, 45) 72.1 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, 46) 74.1 Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, 47) 74.9 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, 48) 77.1 Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 49) 77.3 Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, 50) 77.4 Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, 51) 80 Działalność detektywistyczna i ochroniarska, 52) 82.1 Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą, 53) 82.9 Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana, 54) 85.6 Działalność wspomagająca edukację, 55) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, 56) 95.1 Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego, 57) 96.0 pozostała indywidualna działalność usługowa.”. § 7 ust. 1a Statutu otrzymuje brzmienie: „1a. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 169.500 zł (sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych). Warunkowe podwyższenie kapitału następuje w drodze emisji nie więcej niż 169.500 (sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych, na okaziciela, serii D, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. Akcje serii D będą obejmowane przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii I, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 kwietnia 2018 r.”

Inne komunikaty

bDTrIODb