Trwa ładowanie...
bDSqpYqd

Notowania

BOS: strona spółki
10.02.2021, 21:40

BOS Zmiany w składzie Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A.

Zgodnie z § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757), Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) informuje, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 10 lutego 2021 r. podjęła uchwały o:
- powołaniu Pani Marzeny Koczut z dniem 10 lutego 2021 r. na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. – na czas trwania wspólnej trzyletniej kadencji, która rozpoczęła bieg w dniu 18 czerwca 2020 roku, tj. w dniu następnym po dniu zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. Sprawozdania finansowego Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku. - powołaniu Pana Roberta Kasprzaka z dniem 15 lutego 2021 r. na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. – na czas trwania wspólnej trzyletniej kadencji, która rozpoczęła bieg w dniu 18 czerwca 2020 roku, tj. w dniu następnym po dniu zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. Sprawozdania finansowego Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku. Pani Marzena Koczut i Pan Robert Kasprzak spełniają wymogi określone w przepisach art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe. Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami Pani Marzena Koczut i Pan Robert Kasprzak: - nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do BOŚ S.A., - nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej lub spółki osobowej, - nie uczestniczą jako członkowie organu spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec Banku osoby prawnej, - nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pani Marzena Koczut jest absolwentem studiów Canadian Executive Master of Business Administration – CEMBA, prowadzonych przez Szkołę Główną Handlową we współpracy z Université du Québec à Montréal (UQAM) oraz posiada dyplom z wyróżnieniem Bachelor of Commerce ze specjalizacją Finanse i Księgowość na Uniwersytecie McGill w Montrealu, Kanada. Pracę zawodową uzupełnia licznymi szkoleniami, w tym: leadership, zarządzanie strategiczne, ład korporacyjny, marketing, rynek kapitałowy, kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych. Posiada Certyfikat PRINCE2. Pani Marzena Koczut jest menadżerem z ponad 20-letnim doświadczeniem w zarządzaniu w różnych warunkach rynkowych w Polsce, krajach Europy Środkowej oraz w Ameryce Północnej. Prowadziła projekty zmian w firmach i organizacjach oraz skomplikowane procesy restrukturyzacyjne, m.in. w celu optymalizacji oraz poprawy efektywności operacyjnej i kosztowej, zarządzała interdyscyplinarnymi i międzynarodowymi zespołami. Wytypowana na listę 200 najbardziej wpływowych kobiet w rankingu Instytutu Innowacyjna Gospodarka: „Kobiety w finansach” (2015). Po studiach na Uniwersytecie McGill oraz rocznej praktyce zawodowej w Toronto Dominion Bank przez kilkanaście lat pracowała w kanadyjskiej instytucji finansowej wspierającej konkurencyjność gospodarki Export Development Canada (EDC), początkowo jako Analityk Finansowy, potem Dyrektor Finansowy, Dyrektor Regionalny, wreszcie Szef Przedstawicielstwa EDC na Europę Środkową. W 2005 roku otworzyła przedstawicielstwo EDC w Europie Środkowej i była odpowiedzialna za rozwój biznesu we wszystkich sektorach oraz zarządzanie międzynarodowym zespołem i operacjami w 6. krajach: PL, SK, CZ, HU, SI, AT. Od 2010 roku jako Wiceprezes Zarządu PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. Polska była odpowiedzialna za zarządzanie sprzedażą oraz obszarami back-office. Jej zadaniem było m.in. przekształcenie Spółki, optymalizacja procesów wewnętrznych, kształtowanie i realizacja strategii rozwoju. Zrealizowała z sukcesem pierwszą na rynku transakcję przejęcia OFE (OFE Polsat przejęty przez PKO BP BANKOWY PTE). W latach 2016 – 2019 Pani Marzena Koczut jako Prezes Zarządu LOTOS Lab Sp. z o.o. bezpośrednio zarządzała m.in. pionem strategii, rozwoju oraz innowacji. Dokonała istotnych zmian struktury Spółki oraz wprowadziła nową kulturę organizacyjną. Przygotowała Spółkę do roli podmiotu realizującego strategię innowacyjności w GK LOTOS. Od roku 2020 jest Doradcą Ministra Klimatu oraz Ekspertem w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie funduszy i instrumentów finansowych w celu wsparcia realizacji programów w Transformacji Klimatycznej, w tym: wypracowania strategii mobilizacji kapitału prywatnego oraz nowych rozwiązań finansowych optymalizujących wykorzystanie istniejących funduszy i środków dedykowanych do transformacji klimatycznej. Od listopada 2019 Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie. Od października 2020 Członek Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A., a od grudnia 2020 roku delegowana do czasowego pełnienia obowiązków Członka Zarządu BOŚ S.A. Pan Robert Kasprzak jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Finanse i Bankowość). Karierę zawodową rozpoczął w Banku Handlowym, gdzie zarządzał portfelem inwestycyjnym w walutach wymienialnych, następnie z ramienia Credit Suisse First Boston London współpracował z bankami w obrocie wtórnym na rynku euroobligacji i obligacji Brady’ego. Kolejne doświadczenie zdobywał w Banku BPH i Citibanku Handlowym jako Dyrektor w obszarze Skarbu nadzorujący zespół sprzedaży obsługujący instytucje finansowe i innych inwestorów instytucjonalnych. W latach 2007 – 2008 w Societe Generale Londyn (biuro w Warszawie) pełnił funkcję Dyrektora odpowiedzialnego za sprzedaż produktów inwestycyjnych i zabezpieczających ryzyko w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz za sprzedaż strukturyzowanych produktów inwestycyjnych i instrumentów pochodnych do instytucji finansowych w Polsce, Czechach, na Słowacji i na Węgrzech. W latach 2008 – 2012 jako z-ca Dyrektora Departamentu Research&Development oraz Dyrektor ds. Produktów Inwestycyjnych w Union Investment TFI odpowiadał za rozwój produktów dla klientów indywidualnych, korporacyjnych i instytucji finansowych (firmy ubezpieczeniowe). W latach 2012 – 2013 w Opera TFI Członek Zarządu, Dyrektor Departamentu Sprzedaży, a od 2013 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego najpierw Dyrektor Departamentu Finansowania Strukturalnego, a następnie Dyrektor Zarządzający w Pionie Zarządzania Produktami odpowiedzialny m. in. za finansowanie strukturalne, bankowość transakcyjną, gwarancje i poręczenia oraz rozwój produktów kredytowych. Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Inne komunikaty

bDSqpYqL