Trwa ładowanie...
bDTsfAPp

Notowania

SYNEKTIK: strona spółki
11.02.2021, 15:20

SNT Wybór Członków Rady Nadzorczej Synektik SA nowej kadencji

Zarząd Synektik SA (Spółka) informuje, że w związku z odbytym w dniu 11 lutego 2021 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki wybrano na trzyletnią kadencję nowy skład Rady Nadzorczej Synektik SA, w następującym składzie:
Mariusz Książek Wiesław Łatała Sawa Zarębińska Piotr Chudzik Dariusz Daniluk W ocenie emitenta żaden z wyżej wymienionych członków Rady Nadzorczej nie prowadzi poza przedsiębiorstwem emitenta działalności konkurencyjnej w żadnej formie prawnej ani faktycznej. Żaden z członków Rady Nadzorczej nie uczestniczy w żadnych konkurencyjnych spółkach lub innych osobach prawnych ani jako wspólnik, ani jako członek organu. Wszyscy wybrani członkowie Rady Nadzorczej oświadczyli również, że nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 700). Szczegółowa podstawa prawna przekazania raportu: § 5 pkt 5 w związku z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2018 r., poz. 757. W załączniku niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.

Załączniki

Inne komunikaty

bDTsfAPX