Trwa ładowanie...
bDINQZiZ

Notowania

VOXEL: strona spółki
22.02.2021, 16:53

VOX Informacja o zakończeniu subskrypcji obligacji serii L

Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości informacje o zakończeniu subskrypcji obligacji na okaziciela serii L, wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 01/02/2021 z dnia 10 lutego 2021 roku w sprawie emisji Obligacji serii L, ich dematerializacji oraz wprowadzenia do obrotu na Catalyst., o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 4/2021 z dnia 10 lutego 2021 roku:
1) Data rozpoczęcia subskrypcji: 11 lutego 2021 r.; 2) Data zakończenia subskrypcji: 19 lutego 2021 r. do godz. 12:00; 3) Data przydziału instrumentów finansowych: 19 lutego 2021 r.; 4) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 5.000 sztuk obligacji serii L; 5) Stopa redukcji w poszczególnych transzach: Emisja nie była podzielona na transze. Nie wystąpiła redukcja. Przyjęto zapisy na łączną liczbę 5000 sztuk obligacji serii L; 6) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: 5.000 sztuk obligacji serii L; 7) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): 1000,- zł; 8) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: Emisja nie była podzielona na transze. W odpowiedzi na 27 złożonych Propozycji nabycia Zapisy na obligacje serii L złożyły 24 osoby; 9) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: Emisja nie była podzielona na transze. Obligacje serii L przydzielono 24 osobom; 10) Nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję: Spółka nie zawarła umów o subemisję; 11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji: 5.000.000,- zł; 12) Łączne koszty emisji wyniosły: 101.500,- zł, w tym: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 101.500,- zł, b) wynagrodzenia subemitentów – Spółka nie zawarła umów o subemisję, c) sporządzenia noty informacyjnej, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: zawarte w kosztach wskazanych w pkt a, d) promocji oferty: 0,- zł; 13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego: 20,30 zł; 14) Obligacje zostały objęte w całości poprzez dokonanie przez obligatariuszy wpłat pieniężnych. Podstawa prawna: § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty

bDINQZjH