Trwa ładowanie...
bDINQJkl

Notowania

FKD Podpisanie umowy pożyczki przez spółkę z grupy kapitałowej

Zarząd spółki Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. z siedzibą w Paproci dalej: "Spółka", "Emitent" niniejszym informuje, że dnia 19 lutego 2021 r. powziął informację o zawarciu umowy pożyczki w formie limitu obrotowego przez spółkę zależną FKD Employees sp. z o.o. KRS: 0000677499, w której Emitent posiada 100% udziału w kapitale zakładowym. Celem udzielonej pożyczki jest zwiększenie możliwości produkcyjnych poprzez: (i) sfinansowanie zakupu drewna, (ii) sfinansowanie zakupów środków trwałych takich jak suszarnia drewna oraz wielopiła, (iii) zakup innych niezbędnych produkcyjnych środków trwałych. Maksymalna kwota finansowania może wynosić do 2 000 000 zł (słownie: dwa miliony zł), oprocentowanie wynosi 8% w skali roku, a termin spłaty to 8 lutego 2026 r. Pożyczka będzie zabezpieczona hipoteką na nieruchomości niestanowiącej własności żadnego z podmiotów z grupy kapitałowej Emitenta, oraz dodatkowo będzie zabezpieczona w formie przewłaszczenia na sfinansowanych aktywach trwałych. FKD Employees sp. z o.o. złożył wobec Pożyczkodawcy oświadczenie ustanowieniu tytułu egzekucyjnego w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 2 000 000 zł do dnia 8 maja 2026 r. Zgodnie z umową Pożyczkodawca może w dowolnym momencie zmniejszyć limit obrotowy lub odmówić wypłaty transzy w szczególności, gdy w ocenie Pożyczkodawcy wzrośnie ryzyko kredytowe.
Zawarcie niniejszej umowy będzie miało pozytywny wpływ na wyniki finansowe Spółki, ponieważ umożliwi wzrost produkcji w segmencie galanterii ogrodowej oraz pozwoli zoptymalizować wykorzystanie zasobów produkcyjnych w zakładzie w Mieszkowicach. Obecnie grupa kapitałowa Emitenta obserwuje wyższy popyt na produkty galanterii ogrodowej niż jej moce produkcyjne. Główne bariery w zwiększeniu produkcji galanterii ogrodowej to zbyt niski stan drewna w magazynach, suszarnia o zbyt niskiej wydajności oraz zakup środków trwałych, które zwiekszą wydajność produkcyjną.

Inne komunikaty

bDINQJkT