Trwa ładowanie...
bDIOfget

Notowania

TIG Rejestracja zmian statutu, w tym m.in. nowej nazwy Spółki oraz akcji serii I i J

Zarząd Erato Energy ASI S.A. (dawniej: Tech Invest Group ASI S.A.) (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje o powzięciu przez Spółkę informacji, że w dniu 17 lutego 2021 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał w Rejestrze Przedsiębiorców KRS rejestracji następujących zmian statutu Spółki:
- zmiana nazwy (firmy) Emitenta z Tech Invest Group Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna na Erato Energy Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna (Erato Energy ASI S.A.), - zmiana wysokości kapitału zakładowego Emitenta z 684.153,84 zł na 3.497.640,98 zł w wyniku rejestracji 140.674.357 akcji zwykłych (nieuprzywilejowanych) na okaziciela, tj. 136.986.301 akcji serii I oraz 3.688.056 akcji serii J, o jednostkowej wartości nominalnej wynoszącej 0,02 zł, - pozostałe zmiany zgodnie z wyszczególnieniem przestawionym w załączniku do niniejszego raportu. Akcje serii I są akcjami imiennymi i takimi pozostaną co najmniej do dnia odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Emitenta za rok obrotowy 2020. Dopiero po ich ewentualnej zamianie na akcje na okaziciela będą one mogły być przedmiotem ubiegania o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect. Akcje serii J są akcjami na okaziciela. Akcjonariusze, którzy je objęli zobowiązali się do ich niezbywania przez okres 1 roku od dnia zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym. W załączeniu Emitent przekazuje opis zmian statutu oraz jego aktualny tekst jednolity. Zmiany statutu dotyczą procesu, o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 35/2020, a następnie raportami bieżącymi nr 36/2020, 37/2020, 40/2020, 43/2020, 44/2020, 45/2020 oraz 1/2021.

Załączniki

Inne komunikaty

bDIOfgfb