Trwa ładowanie...
bDINYQDF

Notowania

SMS Przyjęcie niewiążącej wstępnej oferty zbycia portfeli wierzytelności

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 2/2021 z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie rozpoczęcia przeglądu opcji strategicznych w których poinformowano m.in. o rozważanej możliwości dokonania zmian w aktywach Grupy Kapitałowej, Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. („Emitent”), informuje o odebraniu w dniu dzisiejszym tj. 23 lutego 2021 roku przez Emitenta wstępnej niewiążącej oferty dotyczącej nabycia całości portfeli wierzytelności, których wierzycielem jest zarówno spółka zależna od Emitenta tj. Kreos Sp. z o.o. jak i wchodzący w skład Grupy Kapitałowej Emitenta Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty KREOS, którego Emitent jest jedynym uczestnikiem („Fundusz”). Niewiążąca oferta obejmuje nabycie przez oferenta całości portfeli wierzytelności za łączną cenę sprzedaży w wysokości 19.800.000 zł (dziewiętnaście milionów złotych) skalkulowaną w oparciu o dane na dzień 31 grudnia 2020 r.
Emitent informuje, że otrzymana oferta wpłynęła od podmiotu niepowiązanego zarówno z Emitentem jaki i spółką zależną, będącego podmiotem wyspecjalizowanym w branży sekurytyzacji wierzytelności. W związku z otrzymaną niewiążącą ofertą, Zarząd Emitenta w dniu dzisiejszym podjął wstępną decyzję o przyjęciu złożonej oferty. Przyjęcie oferty nie oznacza przeprowadzenia transakcji, a jej ostateczne warunki, w tym cena może ulec ewentualnej zmianie. Zawarcie umów zbycia całości portfeli wierzytelności, o których mowa w niniejszym raporcie uzależnione jest przede wszystkim od uzyskania odpowiednich zgód korporacyjnych, zarówno co do ceny jaki i pozostałych warunków dotyczących zbycia wierzytelności. O dalszych decyzjach w zakresie zbycia portfeli wierzytelności Emitent będzie informował w raportach bieżących. Jednocześnie Emitent informuje, że niezależnie od podjęcia wstępnej decyzji o sprzedaży portfeli wierzytelności Grupy Kapitałowej, przegląd opcji strategicznych w zakresie pozostałych możliwych kierunków rozwoju Grupy Kapitałowej o których Emitent informował ww. raportem bieżącym pozostaje w toku.

Inne komunikaty

bDINYQEn