Trwa ładowanie...
bDSfsAjp

Notowania

ATT Spełnienie warunków do Zamknięcia Finansowego

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 23/2020 z dnia 31 maja 2020 r., nr 24/2020 z dnia 31 maja 2020 r., nr 44/2020 z dnia 7 października 2020 r. oraz nr 52/2020 z dnia 16 listopada 2020 r. Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 25 lutego 2021 r. spółka zależna od Emitenta i spółka stowarzyszona Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. – Grupa Azoty Polyolefins S.A. (dalej: „GA Polyolefins”) powzięła informacje z Banku Polska Kasa Opieki S.A. działającego jako Agent Kredytu, o otrzymaniu wszelkich niezbędnych dokumentów i/lub informacji stanowiących warunki zawieszające do osiągnięcia Zamknięcia Finansowego zgodnie z Umową Kredytów (zdefiniowaną w raporcie bieżącym nr 23/2020 z dnia 31 maja 2020 r.), z późniejszymi zmianami, w formie i treści satysfakcjonującej Kredytodawców.
W związku z powyższym osiągnięte zostało Zamknięcie Finansowe, co umożliwia GA Polyolefins składanie wniosków o wypłatę środków z kredytów, z zastrzeżeniem spełnienia specyficznych warunków do pierwszej wypłaty każdego kredytu oraz dodatkowych warunków do każdego uruchomienia, nieodbiegających od warunków przewidzianych w podobnych typach finansowania. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Inne komunikaty

bDSfsAjX