Trwa ładowanie...
bEaiGkHp

Notowania

ALDA: strona spółki
3.03.2021, 15:12

ALD Podpisanie aneksu do Listu Intencyjnego

Zarząd Spółki ALDA S.A. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich (dalej: „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. informuje, iż w dniu 3 marca 2021 r. podpisał z akcjonariuszami Panem Markiem Frycem, Panem Karolem Maziarzem i MiK sp. z o.o. (dalej „Akcjonariusze”) oraz dwoma osobami fizycznymi (dalej: „Inwestorzy”) aneks do Listu Intencyjnego (dalej: „Aneks”).
Mocą Aneksu Strony podtrzymały wcześniejsze zapewnienia co do chęci wzajemnej współpracy, a w związku ze zmianą niektórych okoliczności postanowiły o zmianie części zapisów Listu Intencyjnego. Między innymi, zmianie uległa liczba akcji, którą Akcjonariusze zbywaliby na rzecz Inwestorów lub podmiotów przez nich wskazanych z 1.995.000 akcji na 1.878.450 akcji, przy czym zrezygnowano z zawarcia umów przedwstępnych, które miały być pierwotnie zawarte do dnia 15 marca 2021 r. Ponadto, przed transakcją, akcje imienne winne być zamienione na akcje na okaziciela i objęte, wraz z dotychczas nienotowaną serią na okaziciela, wnioskiem o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect. W zakresie działań, które mają doprowadzić w Spółce do wydzielenia jej dotychczasowej działalności jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa (dalej: „ZCP”) oraz wniesienia ZCP do nowego podmiotu w 100% zależnego od Spółki i dalsze zbycie całości udziałów w tym podmiocie albo sprzedaży ZCP przez Spółkę, Strony zgodziły się na zmianę uprzedniej wartości ZCP z 1.400.000 zł (jeden milion i czterysta tysięcy złotych) na kwotę ok. 4.000.000 zł (cztery miliony złotych), co jest uzasadnione raportem z wyceny sporządzonym dla Spółki, o czym informowano raportem bieżącym nr 1/2021 w dniu 2 marca 2021 r.

Inne komunikaty

bEaiGkHX