Trwa ładowanie...
bETENOdh
Notowania
NWAI: strona spółki
4.03.2021, 16:09

NWA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Spółki pod firmą NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 64, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000304374 („Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 31 marca 2021 r. na godz. 11.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, odbywającego się w siedzibie Spółki, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki NWAI Dom Maklerski S.A. za rok obrotowy 2020. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki NWAI Dom Maklerski S.A. za rok obrotowy 2020. 9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku spółki NWAI Dom Maklerski S.A. za rok obrotowy 2020. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2020 r. wraz z oceną sytuacji spółki NWAI Dom Maklerski S.A. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki NWAI Dom Maklerski S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki NWAI Dom Maklerski S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020. 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia w Spółce dodatkowego programu motywacyjnego. 14. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany statutu Spółki przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w zakresie dotyczącym §7a ust. 4 statutu Spółki. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §3 Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany jej statutu. 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki. 18. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru oraz przyznania zmiennych składników wynagrodzeń członkom Rady Nadzorczej. 19. Zapoznanie się z raportem Rady Nadzorczej z oceny stosowania „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” w spółce NWAI Dom Maklerski S.A. w 2020 roku. 20. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej spółki NWAI Dom Maklerski S.A. oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom Rady Nadzorczej spółki NWAI Dom Maklerski S.A. z tytułu uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej. 21. Przeprowadzenie oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej działającej w sposób kolegialny. 22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmiany „Polityki dokonywania weryfikacji i wyboru osób wchodzących w skład zarządu, rady nadzorczej oraz pracowników kluczowych w NWAI Dom Maklerski S.A.” i przyjęcia jej nowego tekstu jednolitego pod zmienioną nazwą: „Polityka oceny odpowiedniości zarządu, rady nadzorczej oraz kluczowych pracowników w NWAI Dom Maklerski S.A.” oraz przeprowadzonej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej działającej w sposób kolegialny. 23. Zamknięcie Zgromadzenia. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („ZWZ”) przypada na dzień 15 marca 2021 r. Spółka przewiduje możliwość udziału w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na warunkach i zasadach szczegółowo określonych w treści ogłoszenia o zwołaniu ZWZ oraz „Regulaminie określającym zasady udziału w walnym zgromadzeniu NWAI Dom Maklerski S.A. przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej”, dostępnym na stronie internetowej Spółki pod adresem www.nwai.pl, w zakładce Relacje inwestorskie. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ oraz projekty uchwał na ZWZ stanowią załączniki do niniejszego raportu. W związku z zamierzoną zmianą statutu, Zarząd Spółki informuje, że załączone projekty uchwał obejmują dotychczas obowiązujące postanowienia statutu Spółki, treść proponowanych zmian oraz treść nowego tekstu jednolitego statutu Spółki. Wszelkie pozostałe dokumenty i informacje dotyczące ZWZ, w tym formularz pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika z instrukcją do głosowania zostały opublikowane na stronie internetowej Spółki pod adresem www.nwai.pl, w zakładce Relacje inwestorskie. W załączeniu znajdują się następujące dokumenty: 1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 2021-03-31 2. Projekty uchwał na ZWZ zwołane na dzień 2021-03-31

Załączniki

Inne komunikaty

bETENOdP