Trwa ładowanie...
bEgXOJUB

Notowania

BTC Ustalenie zasad subskrypcji emisji akcji serii K

Zarząd spółki BTC STUDIOS S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka" lub „Emitent”) informuje, iż w związku z podjęciem w dniu 24 lutego 2021 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”) uchwały nr 1 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii K w drodze subskrypcji otwartej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii K, w sprawie zmiany Statutu oraz dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii K do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) („Uchwała"), w dniu 12 marca 2021 r. Zarząd Spółki ustalił następujące warunki emisji:
1. Cena emisyjna została ustalona na poziomie 3,10 zł za każdą akcję; 2. Oferta zostanie przeprowadzona na zlecenie Spółki przez Prosper Capital Dom Maklerski z siedzibą w Warszawie (“PCDM”), działającego w ramach konsorcjum jako Lider Konsorcjum. 3. Akcje serii K będą oferowane w ramach dwóch transz: a. Transza I (liczba akcji oferowanych w ramach transzy 1.000.000 akcji serii K)– dedykowana dla małych inwestorów. Maksymalny próg pojedynczego zapisu – 79.999 akcji serii K dla każdego poszczególnego inwestora; b. Transza II (liczba akcji oferowanych w ramach transzy – 1.000.000 akcji serii K) – dedykowana dla duży inwestorów. Minimalny próg zapisu kwalifikujący inwestora do Transzy II – 80.000 akcji serii K. 4. W celu zrównoważenia popytu i podaży, przy przydziale akcji serii K dopuszcza się przesunięcia ilości akcji pomiędzy Transzami. 5. Oferta publiczna zostanie przeprowadzona w następujących terminach: a. rozpoczęcie przyjmowanie zapisów - od dnia 15 marca 2021 roku; b. zakończenie przyjmowania zapisów - 29 marca 2021 roku włącznie; c. przydział akcji nastąpi 31 marca 2021; d. zwrot nadpłat 2 kwietnia 2021 roku. W związku z ofertą publiczną akcji serii K na stronie internetowej Spółki www.btc-studios.com oraz PCDM - www.pcdm.pl. w dniu 15 marca 2021 roku udostępniony zostanie dokument, o którym mowa w art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Jednocześnie Zarząd Spółki przypomina, iż zgodnie z zapisami Uchwały, akcje serii K zostaną zaoferowane w trybie subskrypcji otwartej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady _UE_ 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE publicznych.

Inne komunikaty

bEgXOJVj