Trwa ładowanie...
bEieyqPV

Notowania

AQUABB: strona spółki
15.03.2021, 14:08

AQU Otrzymanie pisma od Veolia Voda (Sofia) B.V.

Zarząd AQUA S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”) informuje, że do Spółki wpłynęło pismo od spółki Veolia Voda (Sofia) B.V. („Veolia”), które ma na celu przekazanie ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w trybie art. 399 § 3 KSH w zw. z § 23 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki („Pismo”).
Zgodnie z treścią otrzymanego Pisma i jego załączników, porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w ramach punktów merytorycznych miałyby przewidywać: 1. wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami; 2. delegację członka Rady Nadzorczej wybranego w drodze głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. W Piśmie stwierdzono jednocześnie, że „z daleko posuniętej ostrożności i mając na względzie dotychczas reprezentowane stanowisko Spółki, wskazane powyżej ogłoszenie o zwołaniu w razie wątpliwości powinno zostać potraktowane jako żądanie zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego zgodnie z art. 400 § 1 k.s.h.”. Po dokonaniu szczegółowej analizy Pisma oraz załączników, Zarząd Spółki podejmie odpowiednie działania wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

Inne komunikaty

bEieyqQD