Trwa ładowanie...
Notowania
DANKS: strona spółki
22.03.2021, 22:38

DNS Nabycie od banku wierzytelności zabezpieczonej hipoteką

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent"_ informuje, że w dniu 22 marca 2021 roku Emitent zawarł, za pośrednictwem dedykowanej wyłącznie do tego zadania spółki celowej, umowę nabycia wierzytelności _"Umowa"_ z jednym z działających w Polsce banków _"Cedent"_. Na podstawie Umowy spółka celowa Emitenta nabyła wierzytelność dłużnika Cedenta, osoby prawnej _"Dłużnik"_, wynikającą z umowy kredytu inwestycyjnego, udzielonego przez Cedenta, zabezpieczonego _1_ wekslem własnym in blanco, _2_ oświadczeniem o poddaniu się przez Dłużnika egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 5_ k.p.c. oraz _3_ hipoteką umowną łączną na dwóch nieruchomościach zabudowanych budynkami obiektu hotelowego położonych w centrum Darłówka (dzielnica Darłowa). Na podstawie Umowy spółka celowa Emitenta nabyła wierzytelność wraz z wszystkimi wyżej wymienionymi zabezpieczeniami.
Cena nabycia wierzytelności od Cedenta wynosi 1.900.000 zł netto. Cena została uiszczona przez spółkę celową Emitenta w całości, ze środków pochodzących z pożyczki udzielonej w tym celu przez Emitenta. Obecnie, na dzień 22 marca 2021 roku, wartość nominalna wymagalnego zobowiązania Dłużnika, które zostało nabyte przez spółkę celową Emitenta na podstawie Umowy, wynosi 2.458.327,19 zł. Emitent informuje, że nieruchomość stanowiąca zabezpieczenie wymagalnego zobowiązania Dłużnika, które zostało nabyte przez spółkę celową Emitenta na podstawie Umowy, była w roku 2008 przedmiotem umowy kredytu inwestycyjnego pomiędzy Spółka ( Dłużnikiem ) a Bankiem ( cedentem ) , na ten cel został udzielony długoterminowy kredyt w kwocie 4.000.000 zł. Emitent informuje, że spółka celowa Emitenta przystąpiła już do działań mających na celu otrzymanie od Dłużnika wszystkich należnych środków. Emitent wyjaśnia, że zawarcie Umowy jest wynikiem zapowiadanych wcześniej działań Emitenta, mających na celu poszerzenie zakresu działalności Emitenta z wykorzystaniem wolnych środków finansowych znajdujących się w dyspozycji Emitenta. Decyzja o nabyciu przedmiotowej wierzytelności zapadła w wyniku analizy konkretnego przypadku, w tym zwłaszcza analizy potencjalnej opłacalności inwestycji i wartości przedmiotu zabezpieczenia _nieruchomości_. Emitent ocenia, że wartość zabezpieczenia przewyższa istotnie wartość nabytych roszczeń, powiększonych o należne odsetki, a tym samym Emitent odnotuje na transakcji dodatni wynik finansowy. Ocena ta uwzględnia przy tym także potencjalną istotną obniżkę cen nieruchomości, która mogłaby nastąpić w konsekwencji kryzysu ekonomicznego wywołanego skutkami pandemii koronawirusa COVID-19. Emitent nie wyklucza dokonania w najbliższej przyszłości kolejnych podobnych inwestycji, samodzielnie lub wspólnie z podmiotami trzecimi _współinwestorzy_. Każdorazowa inwestycja dokonywana byłaby przy tym z wykorzystaniem dedykowanych do poszczególnych transakcji spółek celowych, co ma na celu ograniczenie ryzyk prawnych i ekonomicznych Emitenta.

Inne komunikaty