Trwa ładowanie...
bDXRVsjV

Notowania

PEKABEX: strona spółki
24.03.2021, 19:20

PBX Zawarcie umowy limitu kredytowego wielocelowego przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym spółka zależna Emitenta – Pekabex Bet S.A. („Spółka”) zawarła umowę limitu kredytowego wielocelowego z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. z siedzibą w Warszawie („PKO”), której szczegółowe warunki przedstawiono poniżej:
Przedmiot umowy: udzielenie Spółce przez PKO limitu kredytowego wielocelowego Wartość umowy/wysokość udzielonego finansowania: 20.000.000,00 zł Cel zawarcia umowy: finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki Termin zakończenia okresu finansowania: 23.03.2023 r Zabezpieczenia spłaty należności: 1. gwarancja PLG-FGP udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego na kwotę 16.000.000,00 zł na okres 27 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, 2. weksel wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Spółkę w związku z objęciem gwarancją PLG-FGP, 3. notarialne oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. do kwoty 30.000.000,00 zł, w stosunku do którego PKO będzie mógł wystąpić z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do dnia 23.03.2025 r. Pozostałe warunki umowy odbiegające od warunków typowych dla tego typu umów: objęcie limitu kredytowego wielocelowego gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancji Płynnościowych PLG-FGP Powód uznania Informacji za istotną: wartość umowy przekracza 5% wartości skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Inne komunikaty

bDXRVskD