Trwa ładowanie...
bESixXLp
Notowania
PATENTUS: strona spółki
26.03.2021, 10:05

PAT Podpisanie Aneksu do Umowy kredytowej z Getin Noble Bank S.A.

Zarząd PATENTUS S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 26.03.2021 roku wpłynął do Spółki podpisany egzemplarz Aneksu z dnia 09.11.2020 r. do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 21.11.2018 r. („Umowa”, „Kredyt”) zawartej pomiędzy Spółką („Kredytobiorcą”) a Getin Noble Bank S.A. („Bank”).
Szczegółowe informacje dotyczące zmian do Umowy wprowadzanych Aneksem: -Kwota Kredytu: 9 000 000,00 PLN; -Okres kredytowania: od dnia 21.11.2018 roku do dnia 20.11.2021 roku; -Przeznaczenie Kredytu: finansowanie bieżącej działalności gospodarczej -Oprocentowanie Kredytu: WIBOR 1M+ marża banku; -Udzielony Kredyt jest kredytem odnawialnym tzn. każda spłata całości lub części kredytu powoduje, że odnawia się on do pierwotnej wysokości i może być wielokrotnie wykorzystywany, aż do wygaśnięcia Umowy. -Spłata: spłata Kredytu i odsetek naliczonych za dany okres obrachunkowy oraz innych kosztów i opłat związanych z udzielonym Kredytem, następuje przez obciążenie przez Bank rachunku bieżącego Kredytobiorcy, w terminach płatności należności Banku; odsetki od Kredytu naliczane są codziennie i płatne są w ostatnim dniu miesiąca; Kredytobiorca upoważnia Bank do obciążania kwotą należnego oprocentowania od wykorzystanego Kredytu i należnych odsetek oraz innych kosztów i opłat związanych z udzielonym Kredytem, rachunku bieżącego kredytobiorcy; Kredytobiorca dokona ostatecznej spłaty Kredytu oraz innych kwot należnych Bankowi od Kredytobiorcy na mocy Umowy, najpóźniej w ostatnim dniu Okresu kredytowania. -Zabezpieczenia: weksel własny in blanco wraz z deklaracja wekslową; pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym Kredytobiorcy w PLN, USD, EUR prowadzonym przez Getin Noble Bank S.A.; hipoteka umowna do wysokości 17 000 000,00 PLN ustanowiona na zabezpieczenie kapitału Kredytu, odsetek obliczanych wg zmiennej stopy procentowej, oraz podwyższonych odsetek zadłużenia przeterminowanego w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienia, przyznanych kosztów postępowania oraz innych roszczeń o świadczenia uboczne Umowy kredytu, na nieruchomości, położonej w Pszczynie, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych – księga wieczysta nr KA1P/00022605/8, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej. Hipoteka wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej stanowi również zabezpieczenie Umowy kredytowej – Limit Gwarancji Bankowych z dnia 21.11.2018 roku, do którego to Limitu Spółka w dniu 09.11.2020 roku podpisała Aneks. -Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian. O zawarciu ww. Umowy Kredytu Emitent informował raportem bieżącym 35/2018 z dnia 28.12.2018r., a o zawarciu pierwszego aneksu do tej Umowy raportem bieżącym 31/2019 z dnia 19.12.2019r..

Inne komunikaty

bESixXLX