Trwa ładowanie...
bDZSlyrp

Notowania

CWA: strona spółki
7.04.2021, 11:35

H4F Zmiana udziału w głosach

Zarząd Hub4Fintech S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Zbisława Lasek, w sprawie przekroczenia progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Poniżej pełna treść zawiadomienia: „Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5), ust. 3 i ust. 4 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) niniejszym zawiadamiam – działając w imieniu własnym oraz w imieniu żony Agaty Lasek - o przekroczeniu łącznie progu 5% w głosach na walnym zgromadzeniu spółki Hub4Fintech SA („Spółka”). 1. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie: Zmiana dotychczas posiadanego udziału została spowodowana nabyciem przez Zbisława Lasek w drodze transakcji sesyjnych na rynku NewConnect w dniu 6 kwietnia 2021 r. łącznie 55 623 akcji Spółki. 2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: Przed transakcją Agata Lasek i Zbisław Lasek posiadali łącznie 620 575 akcji Spółki stanowiących 4,60% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawniających do wykonywania 620 575 głosów, co stanowiło 4,60% ogólnej liczby głosów (w tym Agata Lasek posiadała 204 776 akcji stanowiących 1,52% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawniających do wykonywania 204 776 głosów, co stanowiło 1,52% ogólnej liczby głosów oraz Zbisław Lasek posiadał 415 799 akcji stanowiących 3,08% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawniających do wykonywania 415 799 głosów, co stanowiło 3,08% ogólnej liczby głosów). 3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: Aktualnie Agata Lasek i Zbisław Lasek posiadają łącznie 676 198 akcji Spółki stanowiących 5,01% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawniających do wykonywania 676 198 głosów, co stanowi 5,01% ogólnej liczby głosów (w tym Agata Lasek posiada 204 776 akcji stanowiących 1,52% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawniających do wykonywania 204 776 głosów, co stanowi 1,52% ogólnej liczby głosów oraz Zbisław Lasek posiada 471 422 akcji stanowiących 3,49% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawniających do wykonywania 471 422 głosów, co stanowi 3,49% ogólnej liczby głosów). 4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki: Nie dotyczy. 5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej: Nie dotyczy. 6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji: Nie dotyczy. 7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych: Nie dotyczy. 8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 676 198 głosów, co stanowi 5,01% ogólnej liczby głosów (w tym Agata Lasek posiada 204 776 głosów, co stanowi 1,52% ogólnej liczby głosów oraz Zbisław Lasek posiada 471 422 głosów, co stanowi 3,49% ogólnej liczby głosów).”

Inne komunikaty

bDZSlyrX