Trwa ładowanie...
bDTaCTfp

Notowania

ANALIZY: strona spółki
7.04.2021, 15:01

AOL Zmniejszenie stanu posiadania akcji Analizy Online S.A. poniżej 25,00%

Zarząd Analizy Online S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 6 kwietnia 2021 roku otrzymał, na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”), zawiadomienie od Pana Grzegorza Raupuk, informujące o zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału poniżej 25% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta.
Z otrzymanego przez Emitenta zawiadomienia wynika, że: - w wyniku zawartej w dniu 22 marca 2021 roku transakcji sprzedaży, Pan Grzegorz Raupuk zbył 12.000 sztuk akcji zwykłych spółki Analizy Online SA, stanowiących 1% kapitału Emitenta i głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, zaangażowanie w kapitale akcyjnym i głosach na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki spadło poniżej 25% i wynosi na dzień transakcji 24,3% kapitału akcyjnego i głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. - przed dokonaniem transakcji Pan Grzegorz Raupuk, posiadał 302.811 sztuk akcji zwykłych Spółki, reprezentujących 25,3% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 302.811 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 25,3% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki; - po dokonaniu transakcji Pan Grzegorz Raupuk, posiada 290.811 sztuk akcji zwykłych Spółki, reprezentujących 24,3% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 290.811 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 24,3% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; - w okresie 12 miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia Pan Grzegorz Raupuk nie wyklucza zarówno zwiększenia, jak i zmniejszenia swoich udziałów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, - pan Grzegorz Raupuk, ani podmioty od niego zależne nie zawarły umów z osobami trzecimi, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki.

Inne komunikaty

bDTaCTfX