Trwa ładowanie...
bDTaCfit

Notowania

SETANTA: strona spółki
7.04.2021, 16:40

ALG Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach

Zarząd ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 1) lit. a) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5), ust. 3 i ust. 4 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od akcjonariusza – p. Tomasza Majewskiego, działającego w imieniu własnym oraz w imieniu żony Moniki Majewskiej, o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Poniżej Zarząd przekazuje treść zawiadomienia: „Na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 1) lit. a) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5), ust. 3 i ust. 4 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) niniejszym zawiadamiam - działając w imieniu własnym oraz w imieniu żony Moniki Majewskiej - o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów w spółce All in! Games S.A.(„Spółka”). 1. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie: Zmiana dotychczas posiadanego udziału została spowodowana objęciem przeze mnie 2 191 042 akcji serii H oraz przez Monikę Majewską 29 940 akcji serii H oraz zarejestrowaniem przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 25 531 188 akcji serii H, o czym dowiedziałem się w dniu 31 marca 2021 r. 2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: Przed zmianą udziału Tomasz Majewski i Monika Majewska posiadali łącznie 4 532 360 akcji Spółki stanowiących 13,15% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawniających do wykonywania 4 532 360 głosów, co stanowiło 13,15% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (z czego Tomasz Majewski posiadał 4 532 360 akcji stanowiących 13,15% udziału w kapitale oraz głosach na walnym zgromadzeniu Spółki, a Monika Majewska nie posiadała akcji Spółki). 3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: Aktualnie Tomasz Majewski i Monika Majewska posiadają łącznie 6 757 053 akcji Spółki stanowiących 11,26% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawniających do wykonywania 6 757 053 głosów, co stanowi 11,26% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (z czego Tomasz Majewski posiada 6 727 113 akcji stanowiących 11,21% udziału w kapitale oraz głosach na walnym zgromadzeniu Spółki, oraz Monika Majewska posiada 29 940 akcji stanowiących 0,05% udziału w kapitale oraz głosach na walnym zgromadzeniu Spółki). 4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki: Nie dotyczy. 5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej: Nie dotyczy. 6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji: Nie dotyczy. 7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych: Nie dotyczy. 8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 6 757 053 akcji Spółki stanowiących 11,26% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.”

Inne komunikaty

bDTaCfjb