Trwa ładowanie...
bDZLiaHp

Notowania

CLC Zawarcie umów o współpracy w zakresie rozwijania projektów instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 2800 MW

Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Columbus) w nawiązaniu do raportu ESPI nr 45/2021 z dn. 25 lutego 2021 r., w którym poinformował o podpisaniu umowy opcji zakupu projektu farmy fotowoltaicznej oraz podpisaniu porozumienia dotyczącego możliwej współpracy w zakresie budowy i eksploatacji farm fotowoltaicznych informuje, iż w dniu 10 kwietnia 2021 r. zawarł z podmiotem prawa handlowego z siedzibą w Polsce (dalej: Partner) umowę współpracy w zakresie rozwijania projektów instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy około 2800 MW (dalej: Umowa).
Umowa dotyczy współpracy Stron w zakresie 3 grup projektów farm fotowoltaicznych (dalej: Projekty) na różnym stadium zaawansowania: - grupa I obejmująca Projekty realizowane przez Partnera, w odniesieniu do których zostały wydane warunki przyłączenia lub złożone zostały opłacone wnioski o ich wydanie (dalej: Koszyk A), - grupa II obejmująca Projekty będące na różnym etapie rozwoju, stanowiące w 100% własność Partnera (dalej: Koszyk B), - grupa III obejmująca Projekty stanowiące Projekty na różnym etapie rozwoju, realizowane przez Partnera we współpracy z innymi podmiotami (dalej: Koszyk C). Zgodnie z Umową, dla Projektów z Koszyków A i B Columbus odpowiedzialny będzie w zależności od stopnia zaawansowania danego projektu za weryfikację projektów i wsparcie merytoryczne w ich realizacji, przeprowadzenie badania prawnego, finansowe i technicznego dokumentacji danego projektu oraz sfinansowania opłaty za przyłączenie projektu do sieci elektroenergetycznej. Z kolei Partner odpowiedzialny będzie w zależności od stopnia zaawansowania projektu za zakładanie spółek celowych powołanych do realizacji Projektów (dalej: Spółki Celowe), pozyskiwanie praw do nieruchomości, pozyskiwanie i gromadzenie dokumentacji związanej z realizacją Projektu oraz uzyskanie wszelkich uzgodnień i decyzji niezbędnych do uzyskania dla Projektu ostatecznego i prawomocnego pozwolenia na budowę. W przypadku chęci zakupu przez Columbus danego Projektu, Columbus udzieli Partnerowi pożyczki w celu sfinansowania opłaty za przyłączenie Projektu do sieci elektroenergetycznej (dalej: Opłata) – w przypadku, gdy warunki pożyczki będą odbiegały od warunków wskazanych w Umowie (w każdym wypadku uznanych za rynkowe), Partner może sfinansować Opłatę środkami pochodzącymi z innych źródeł. Columbus posiada wyłączność na Projekty z Koszyka A i Koszyka B od momentu zawarcia Umowy, do momentu spełnienia warunków, które sprowadzają się do braku zainteresowania przez Columbus danym Projektem (dalej: Wyłączność). Ceny zakupów Projektów z Koszyków A i B ustalone zostały na zasadach rynkowych. Z kolei w odniesieniu do Projektów z Koszyka C, Partner dołoży starań aby w porozumieniu i we współpracy z podmiotami, z którymi współrealizuje Projekty z Koszyka C, przedstawić Columbus w okresie obowiązywania Umowy na zasadzie pierwszeństwa, oferty nabycia praw do Projektów z Koszyka C. Partner w terminie 30 dni od daty zawarcia Umowy złoży Columbus oświadczenie wskazujące, które Projekty z Koszyka C współrealizowane przez Partnera z innymi podmiotami będą realizowane zgodnie z postanowieniami Umowy dotyczącymi Projektów z Koszyka B, w tym dotyczącymi Wyłączności Columbus. Umowa obowiązuje przez okres trzech lat od jej zawarcia. Po upływie okresu obowiązywania Umowy Strony w dobrej wierze przystąpią do renegocjacji warunków dotyczących dalszej współpracy Stron. Żadna ze Stron nie może niniejszej Umowy wypowiedzieć w okresie jej obowiązywania. W przypadku naruszenia lub niewykonania przez Partnera postanowień dotyczących wyłączności Columbus na zakup Projektów z Koszyka B, Partner zobowiązuje się pokryć Columbus w całości poniesione szkody, wynikające z takiego naruszenia lub niewykonania. W pozostałym zakresie Strony nie ponoszą odpowiedzialności odszkodowawczej za naruszenie postanowień Umowy, chyba że naruszenie było umyślne.

Inne komunikaty

bDZLiaHX