Trwa ładowanie...
bEikEypx

Notowania

SETANTA: strona spółki
26.04.2021, 20:46

ALG OdpowiedĹş na pytanie Akcjonariusza zadane poza Walnym Zgromadzeniem

Zarząd All in! Games S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej „Spółka”), przekazuje do publicznej wiadomości pytanie Akcjonariusza skierowane do Spółki w trybie art. 428 § 6 KSH, wraz z udzieloną przez Zarząd Spółki odpowiedzią.
Pytanie Akcjonariusza: Kiedy Państwa akcje, które już są na moim koncie, będą dopuszczone do obrotu? Odpowiedź Spółki: Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki, które aktualnie nie są notowane na rynku regulowanym, będzie możliwe po sporządzeniu i zatwierdzeniu prospektu emisyjnego Spółki, zgodnie z art. 3 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE. Obecnie prospekt jest w trakcie opracowania, jednakże w związku z rejestracją w dniu 16 marca 2021 r. akcji serii H Spółki, prospektem opracowywanym dotychczas w związku z zamiarem dopuszczenia akcji serii G zostaną objęte zarówno akcje serii G, jak i akcje serii H, co powoduje wydłużenie prac nad prospektem. Objęcie akcji obydwu serii jednym prospektem związane jest z wymogiem objęcia wnioskiem o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym wszystkich wyemitowanych akcji tego samego rodzaju, zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku. Zawarte w prospekcie dane finansowe Spółki oparte zostaną na danych z rocznego sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r. Zatwierdzenie prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego, umożliwi zainicjowanie procedowania przed Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosku w sprawie dopuszczenia oraz wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym. W zakresie akcji serii G, wskazujemy, iż akcje te zostały zdematerializowane i zapisane na rachunkach inwestycyjnych (maklerskich) akcjonariuszy. Obecnie akcje serii H, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi podlegają procesowi rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., czego konsekwencją będzie zapisanie tych akcji na rachunkach inwestycyjnych (maklerskich) akcjonariuszy. W ramach realizacji procedury dematerializacji akcji, Zarząd Spółki obecnie pozyskuje od akcjonariuszy akcji serii H dyspozycje deponowania, na których akcjonariusze winni wskazać swoje numery rachunków inwestycyjnych (maklerskich), celem prawidłowego zapisania na tych rachunkach.

Inne komunikaty

bEikEyqf