Trwa ładowanie...
bEieCyzp

Notowania

AQUABB: strona spółki
28.04.2021, 13:18

AQU Informacja w sprawie zmiany propozycji dotyczącej wypłaty dywidendy za rok 2020

Zarząd „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 5/2021 z dnia 17 marca 2021 r., niniejszym informuje, że w dniu 28.04.2021 r. podjął uchwałę w sprawie zmiany propozycji co do sposobu podziału zysku Spółki za rok 2020, w ten sposób, że Zarząd Spółki rekomenduje, aby cały zysk wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 r., tj. kwota w wysokości 10.867.102,47 zł (słownie: dziesięć milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwa złote i czterdzieści siedem groszy), został pozostawiony w Spółce na kapitale zapasowym.
Aktualny wniosek Zarządu Spółki dotyczący podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020 nie przewiduje wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy, jednakże ostateczną decyzję w tym przedmiocie podejmie Walne Zgromadzenie Spółki. Na zmianę propozycji Zarządu Spółki dotyczącej podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020 miał wpływ w szczególności fakt przedłużania się procedury rozpatrywania przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie („Wody Polskie”) wniosków taryfowych dotyczących proponowanych taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na okres kolejnych trzech lat obrachunkowych dla gmin Bielsko-Biała, Buczkowice, Jaworze i Wilkowice, które zostały złożone przez Spółkę w dniu 15 lutego 2021 r. (o czym Spółka informowała raportem bieżącym ESPI nr 2/2021), a także otrzymywane przez Spółkę w ramach przedmiotowej procedury sygnały stawiające w wątpliwość możliwość generowania w przyszłości przez Spółkę, na jej działalności podstawowej, wyników finansowych porównywalnych z latami poprzednimi. Na decyzję Zarządu Spółki wpłynęła również utrzymująca się sytuacja pandemiczna związaną z koronawirusem SARS-CoV-2, która – z uwzględnieniem wcześniej wzmiankowanych okoliczności – nakazuje ostrożniejsze podejście w dystrybuowaniu przez Spółkę wygenerowanych środków pieniężnych.

Inne komunikaty

bEieCyzX