Trwa ładowanie...
bEiLAeyJ

Notowania

ROPCZYCE: strona spółki
28.04.2021, 17:24

RPC Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 kwietnia 2021 r.

Zarząd Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym przekazuje poniżej treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obradujące w dniu 28 kwietnia 2021 r. („Walne Zgromadzenie”) wraz z podaniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".
Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały podjęte wszystkie uchwały, nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, zgłoszono natomiast sprzeciw do protokołu w stosunku do uchwały numer 17 i nr 18. UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 30.1 Statutu Spółki uchwala, co następuje: § 1 Wybiera się Pana Dariusza Kulgawczuk na Przewodniczącego niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3 627 518 akcji, co stanowi 57,95% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów. „Za” oddano 3 552 394 głosy, „przeciw” oddano 73 434 głosy, „wstrzymujących się” oddano 1 690 głosów. UCHWAŁA Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala, co następuje: § 1 Przyjmuje się następujący porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za 2020 rok. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2020 rok. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku, z wyniku oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2020 roku, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2020 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za 2020 rok. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2020 rok. 10. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku. 11. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 2 do uchwały nr 5 NWZA z dnia 28 czerwca 2019 roku, dotyczącego listy osób uprawnionych do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym w latach 2019-2021. 13. Podjęcie uchwały w sprawie ilości akcji własnych do zaoferowania osobom zatrudnionym w Spółce w ramach trzeciego roku realizacji programu motywacyjnego. 14. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. obejmującego lata 2019-2020. 15. Zamknięcie obrad. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3 627 518 akcji, co stanowi 57,95% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów. „Za” oddano 3 625 178 głosów, „przeciw” oddano 650 głosów, „wstrzymujących się” oddano 1 690 głosów. UCHWAŁA Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust.2 pkt 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie za 2020 rok. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3 627 518 akcji, co stanowi 57,95% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów. „Za” oddano 3 549 801 głosów, „przeciw” oddano 72 784 głosy, „wstrzymujących się” oddano 4 933 głosy. UCHWAŁA Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2020 rok Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie za 2020 rok. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3 627 518 akcji, co stanowi 57,95% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów. „Za” oddano 3 549 801 głosów, „przeciw” oddano 73 434 głosy, „wstrzymujących się” oddano 4 283 głosy. UCHWAŁA Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., na które składa się: a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 431 802 060,06 zł (słownie: czterysta trzydzieści jeden milionów osiemset dwa tysiące sześćdziesiąt złotych sześć groszy), b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., który wykazuje zysk netto w kwocie 27 780 820,77 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy osiemset dwadzieścia złotych siedemdziesiąt siedem groszy), c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., które wykazuje całkowity dochód w kwocie 27 470 024,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy dwadzieścia cztery złote zero groszy), d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 309 317 482,93 zł (słownie: trzysta dziewięć milionów trzysta siedemnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt trzy grosze), e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 712 858,74 zł (słownie: dwa miliony siedemset dwanaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt cztery grosze), f) informacja dodatkowa. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3 627 513 akcji, co stanowi 57,95% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów. „Za” oddano 3 552 389 głosów, „przeciw” oddano 73 434 głosy, „wstrzymujących się” oddano 1 690 głosów. UCHWAŁA Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie z 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2020 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., na które składa się: a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 430 695 313,07 zł (słownie: czterysta trzydzieści milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzynaście złotych siedem groszy), b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., wykazujący zysk netto w wysokości 27 559 398,85 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt pięć groszy), c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., które wykazuje całkowity dochód w kwocie 27 250 930,07 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych siedem groszy), d) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 307 107 232,34 zł (słownie: trzysta siedem milionów sto siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwa złote trzydzieści cztery grosze), e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 472 626,53 (słownie: trzy miliony czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia sześć złotych pięćdziesiąt trzy grosze), f) informacja dodatkowa. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3 627 518 akcji, co stanowi 57,95% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów. „Za” oddano 3 549 801 głosów, „przeciw” oddano 73 434 głosy, „wstrzymujących się” oddano 4 283 głosy. UCHWAŁA Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i 2 w związku z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku, z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie w 2020 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w 2020 roku, sprawozdania finansowego Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie za 2020 rok, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w 2020 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3 627 518 akcji, co stanowi 57,95% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów. „Za” oddano 3 548 896 głosów, „przeciw” oddano 73 434 głosy, „wstrzymujących się” oddano 5 188 głosów. UCHWAŁA Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie podziału zysku netto za 2020 rok Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia o podziale zysku netto w kwocie 27 780 820,77 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy osiemset dwadzieścia złotych siedemdziesiąt siedem groszy), w następujący sposób: a) kwotę 7 210 084,80 zł (słownie: siedem milionów dwieście dziesięć tysięcy osiemdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt groszy), przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy za 2020 rok; b) kwotę 20 450 735,97 zł (słownie: dwadzieścia milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści pięć złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy), przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki; c) kwotę 120 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych), przeznaczyć na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. § 2 1. Prawo do dywidendy przysługuje osobom będącym akcjonariuszem Spółki w dniu 4 maja 2021 roku (dzień dywidendy). 2. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 11 maja 2021 roku. 3. Wartość dywidendy na jedną akcję (1 sztukę) wynosi 1,60 zł (słownie: jeden złoty sześćdziesiąt groszy). § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3 627 513 akcji, co stanowi 57,95% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów. „Za” oddano 3 623 370 głosów, „przeciw” oddano 1 550 głosów, „wstrzymujących się” oddano 2 593 głosy. UCHWAŁA Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Józefowi Siwcowi – z wykonania obowiązków od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2 327 513 akcji, co stanowi 37,18% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów. „Za” oddano 2 248 896 głosów, „przeciw” oddano 75 124 głosy, „wstrzymujących się” oddano 3 493 głosy. UCHWAŁA Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu ds. jakości i rozwoju absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. jakości i rozwoju - Panu Marianowi Darłakowi – z wykonania obowiązków od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3 116 944 akcji, co stanowi 49,79% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów. „Za” oddano 3 038 327 głosów, „przeciw” oddano 77 717 głosów, „wstrzymujących się” oddano 900 głosów. UCHWAŁA Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu ds. finansowych absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. finansowych - Panu Robertowi Duszkiewiczowi - z wykonania obowiązków od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3 585 661 akcji, co stanowi 57,28% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów. „Za” oddano 3 507 044 głosów, „przeciw” oddano 75 124 głosy, „wstrzymujących się” oddano 3 493 głosy. UCHWAŁA Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Romanowi Wencowi - z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3 565 738 akcji, co stanowi 56,96% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów. „Za” oddano 3 488 021 głosów, „przeciw” oddano 77 717 głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 głosów. UCHWAŁA Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Pani Łucji Skibie - z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3 627 518 akcji, co stanowi 57,95% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów. „Za” oddano 3 548 901 głosów, „przeciw” oddano 77 717 głosów, „wstrzymujących się” oddano 900 głosów. UCHWAŁA Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Grzegorzowi Ubyszowi - z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3 627 513 akcji, co stanowi 57,95% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów. „Za” oddano 3 548 896 głosów, „przeciw” oddano 77 717 głosów, „wstrzymujących się” oddano 900 głosów. UCHWAŁA Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Konstantynowi Litwinow - z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3 627 518 akcji, co stanowi 57,95% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów. „Za” oddano 3 548 901 głosów, „przeciw” oddano 77 717 głosów, „wstrzymujących się” oddano 900 głosów. UCHWAŁA Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Lesławowi Wojtasowi - z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3 627 518 akcji, co stanowi 57,95% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów. „Za” oddano 3 548 901 głosów, „przeciw” oddano 77 717 głosów, „wstrzymujących się” oddano 900 głosów. UCHWAŁA Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany załącznika nr 2 do uchwały nr 5 NWZA z dnia 28 czerwca 2019 roku, dotyczącego listy osób uprawnionych do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym w latach 2019-2021 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 6 oraz art. 362 § 1 pkt 5 i pkt 2 KSH uchwala co następuje: § 1 1. Niniejszym dokonuje się zmiany treści załącznika nr 2 do uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 roku, dotyczącego „Listy osób uprawnionych do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym w latach 2019-2021”. 2. Zmieniona lista osób uprawnionych do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym w Spółce począwszy od 2021 roku stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3 627 518 akcji, co stanowi 57,95% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów. „Za” oddano 3 548 901 głosów, „przeciw” oddano 77 717 głosów, „wstrzymujących się” oddano 900 głosów. UCHWAŁA Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia akcji własnych do zaoferowania w roku 2022 osobom zatrudnionym w Spółce w ramach trzeciego roku realizacji programu motywacyjnego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 6 oraz art. 362 § 1 pkt 5 i pkt 2 KSH uchwala co następuje: § 1 1. Z zastrzeżeniem warunków, o których mowa w niniejszym paragrafie, przeznacza się 188 675 akcji własnych nabytych w celu umorzenia (art. 362 § 1 pkt 5 KSH) do zaoferowania w 2022 roku osobom zatrudnionym w Spółce w ramach trzeciej transzy realizowanego programu motywacyjnego dotyczącej 2021 r., uchwalonego uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 r. („Program Motywacyjny”). 2. Akcje zostaną przeznaczone na cel, o którym mowa w ust. 1, pod warunkiem i w liczbie wynikającej z przyjęcia ofert przez Uczestników Programu Motywacyjnego na zasadach określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego zatwierdzonym uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 r. § 2 Akcje własne Spółki nieprzeznaczone na realizację Programu Motywacyjnego oraz akcje niewykorzystane w ramach tego Programu (art. 362 § 1 pkt 2 KSH), tj. takie, co do których nie ziścił się warunek określony w § 1 ust. 2, zachowują dotychczasowy status akcji własnych Spółki nabytych w celu ich umorzenia (art. 362 § 1 pkt 5 KSH), chyba że Walne Zgromadzenie podejmie odrębną uchwałę o zmianie ich przeznaczenia. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3 625 828 akcji, co stanowi 57,92% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów. „Za” oddano 3 548 901 głosów, „przeciw” oddano 76 927 głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 głosów. UCHWAŁA Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej „Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Zakładów Magnezytowych Ropczyce S.A.” obejmującego lata 2019-2020.” Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080 z późn. zm.; „Ustawa o ofercie”) uchwala się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A po rozpatrzeniu ocenia pozytywnie przyjęte przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. obejmujące lata 2019-2020 w brzmieniu załączonym do niniejszej uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3 625 828 akcji, co stanowi 57,92% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów. „Za” oddano 3 548 901 głosów, „przeciw” oddano 73 434 głosy, „wstrzymujących się” oddano 3 493 głosy. Załączniki do raportu: - Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku, - Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A., - Lista osób uprawnionych do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym. Podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 6-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Załączniki

Inne komunikaty

bEiLAezr