Trwa ładowanie...
bEUutHsR
Notowania
IFIRMA: strona spółki
28.04.2021, 17:46

IFI Zaliczka na poczet dywidendy Q1 2021

Zarząd IFIRMA SA („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza w uchwale nr 7/2021 podjętej 28.04.2021 pozytywnie zaopiniowała uchwałę Zarządu nr 3/04/2021 w sprawie wypłaty zaliczki na poczet dywidendy w kwocie 0,07 zł (siedem groszy) na akcję.
Dzień, według którego ustala się uprawnionych do zaliczki, wyznaczono na 21.05.2021, zaś termin wypłaty zaliczki na 28.05.2021. Wypłata ta dotyczy I kwartału 2021. Zaliczką objętych będzie 6 400 000 (sześć milionów czterysta tysięcy) akcji Spółki. Całkowita kwota zaliczki wyniesie 448 000 zł (czterysta czterdzieści osiem tysięcy złotych). Wysokość zaliczki została określona stosownie do art. 349 § 1 zd. 1 KSH i art. 349 § 2 zd. 2 KSH tak, że łączna wysokość tegorocznych zaliczek stanowi nie więcej niż połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na 31.12.2019, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, tj. Fundusz Dywidendowy, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne. Zaliczka za I kwartał 2021 stanowi 63,91% wyniku netto. Jest to zgodne z Polityką Dywidendową Spółki, która rekomenduje przeznaczanie 30% – 70% zysków netto na wypłaty dla akcjonariuszy. Podstawa prawna: Art. 349 ust. 4 KSH - ogłoszenie o wypłacie zaliczki na dywidendę Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Inne komunikaty

bEUutHtz