Trwa ładowanie...
bEhJvrit

Notowania

BLIRT: strona spółki
29.04.2021, 16:08

BLR Uchwała Zarządu w sprawie rekomendacji dot. podwyższenia kapitału zakładowego na potrzeby realizacji programu motywacyjnego oraz oświadczenie głównego Akcjonariusza

Zarząd BLIRT S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że dniu 29.04.2021 r. podjął uchwałę zgodnie z którą zarekomendował Walnemu Zgromadzeniu podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 32 997,50 zł w drodze emisji 329 975 akcji zwykłych na okaziciela serii P z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, które to akcje w całości zostaną przeznaczone na realizację Programu Motywacyjnego i zostaną objęte przez trzy kluczowe osoby w Spółce (z wyłączeniem Prezesa Zarządu, który nie uczestniczy w Programie). Program Motywacyjny został wcześniej pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą (Raport bieżący ESPI nr 25/2020 z dnia 03.11.2020 r.). Ponadto Zarząd w podjętej uchwale zobowiązał się do uwzględnienia kwestii podwyższenia kapitału zakładowego w porządku posiedzenia najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zwrócił się do Rady Nadzorczej o pozytywne zaopiniowanie ww. rekomendacji Zarządu.
Równocześnie do Spółki wpłynęło pisemne oświadczenie Pana Mariana Popinigisa pełniącego funkcję Prezesa Zarządu, który bezpośrednio i pośrednio reprezentuje 91,61% kapitału zakładowego i 88,59% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, w którym potwierdza on, że zagłosuje za podjęciem uchwały o podwyższeniu kapitału, zgodnie z rekomendacją Zarządu.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2021-06-10
BLR Uzyskanie certyfikatu ISO 13485:2016
17,10
-1,17
2021-05-26
BLR Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLIRT S.A.
17,00
+4,12
2021-04-29
BLR Uchwała Zarządu w sprawie rekomendacji dot. podwyższenia kapitału zakładowego na potrzeby realizacji programu motywacyjnego oraz oświadczenie głównego Akcjonariusza
17,80
+2,25
2021-04-28
BLR Uchwała Zarządu w sprawie propozycji podziału wyniku finansowego
17,80
0,00
2021-04-21
BLR Zmiana zamówienia o istotnej wartości
18,62
-6,02
2021-04-01
BLR Szacunkowe wyniki sprzedaży za Ikw 2021
26,00
0,00
2021-01-13
BLR Transakcje na akcjach Emitenta dokonane przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
18,90
+2,65
2021-01-04
BLR Szacunkowe wyniki sprzedaży za IVkw 2020 r.
20,20
+16,83
2020-12-31
BLR Uzyskanie decyzji o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji
20,20
0,00
2020-11-29
BLR Informacja od Klienta o planowanych zamówieniach na rok 2021
16,90
+11,83
bEhJvrjb