Trwa ładowanie...
bEgJQJQR

Notowania

PRAGMAFA: strona spółki
30.04.2021, 16:06

PRF Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

Zarząd PragmaGO S.A. („Spółka”) informuje, że powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach w dniu 30 kwietnia 2021 r. podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 1.657.459,00 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta nastąpiło na skutek emisji 1.657.459 akcji na okaziciela serii E.
Po rejestracji podwyższenia kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.409.626,00 zł i dzieli się na 4.409.626 akcji o wartości nominalnej po 1,00 zł, w tym: 1) 703.324 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że każda akcja posiada 2 głosy; 2) 1.200.000 akcji na okaziciela serii B; 3) 662.586 akcji na okaziciela serii C; 4) 186.257 akcji na okaziciela serii D; 5) 1.657.459 akcji na okaziciela serii E. Ogólna liczba głosów ze wszystkich wyemitowanych akcji Emitenta wynosi 5.112.950. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 03 marca 2021 r., o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 24/2021 z dnia 03 marca 2021 r. Tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany opisane niniejszym raportem bieżącym stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Podstawa prawna: § 5 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

Załączniki

Inne komunikaty

bEgJQJRz