Trwa ładowanie...
bEhIOFJx

Notowania

BRASTER: strona spółki
5.05.2021, 13:33

BRA Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki

Zarząd Braster S.A. w restrukturyzacji („Spółka”) informuje o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 5 maja 2021 r. zmiany Statutu Spółki w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wskutek emisji akcji serii O dokonanej na podstawie uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 lipca 2020 r.
Po dokonaniu rejestracji, kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.529.343,60 zł i dzieli się na 25.293.436 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym: - 1.425.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, - 1.047.291 akcji zwykłych na okaziciela serii B, - 30.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, - 60.549 zwykłych akcji na okaziciela serii D, - 500.000 zwykłych akcji na okaziciela serii E, - 2.600.000 zwykłych akcji na okaziciela serii F, - 505.734 akcje zwykłe na okaziciela serii H, - 3.000.000 akcje zwykłe na okaziciela serii I, - 13.088.961 akcji zwykłych na okaziciela serii L, - 3.035.901 akcji zwykłych na okaziciela serii O. Ogólna liczba głosów w Spółce wynosi 25.293.436 głosów. Zgodnie z powyższym nastąpiła zmiana § 7 ust. 1 Statutu Spółki polegająca na nadaniu mu następującego brzmienia: „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.529.343,60 (słownie: dwa miliony pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści trzy złote 60/100) i dzieli się na: - 1.425.000 (jeden milion czterysta dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „A” o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, - 1.047.291 (jeden milion czterdzieści siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii „B” o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, - 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „C” o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, - 60.549 (sześćdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć) zwykłych akcji na okaziciela serii „D” o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, - 500.000 (pięćset tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii „E” o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, - 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii „F” o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, - 505.734 (pięćset pięć tysięcy siedemset trzydzieści cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii „H” o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, - 3.000.000 (trzy miliony) akcje zwykłe na okaziciela serii „I” o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, - 13.088.961 (trzynaście milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii „L” o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, - 3.035.901 (trzy miliony trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii „O” o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.” Spółka przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższą zmianę.

Załączniki

Inne komunikaty

bEhIOFKf