Trwa ładowanie...
bEievLat

Notowania

PEKABEX: strona spółki
5.05.2021, 15:49

PBX Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym spółka zależna Emitenta – Pekabex Bet S.A. („Spółka”) zawarła umowę z Rawsko – Mazowiecką Spółdzielnią Mieszkaniową, której szczegółowe warunki przedstawiono poniżej:
Przedmiot umowy: budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z infrastrukturą towarzyszącą na działkach znajdujących się w Rawie Mazowieckiej Wartość umowy: 6% przychodów grupy Pekabex wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w pełnych procentach) Termin zakończenia robót: 05.05.2023 r. Okres gwarancji: 61 miesięcy Okres rękojmi: 61 miesięcy Zabezpieczenie dobrego wykonania: 10% wartości umowy netto Zabezpieczenie usunięcia wad i usterek: 5% wartości umowy netto Limit kar umownych jakie można nałożyć na wykonawcę: 10 % wartości umowy Możliwość dochodzenia odszkodowania w zakresie uzupełniającym: tak Pozostałe warunki umowy odbiegające od warunków typowych dla tego typu umów: brak Powód uznania Informacji za istotną: Wartość umowy przekracza 5% wartości skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Inne komunikaty

bEievLbb