Trwa ładowanie...
bEgXNFYR

Notowania

VIGOSYS: strona spółki
7.05.2021, 15:38

VGO Q 1/2021: formularz raportu kwartalnego


Zarząd VIGO System S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przekazuje do publicznej wiadomości korektę jednostkowego raportu kwartalnego za I kwartał 2021 roku, podanego do publicznej wiadomości w dniu 7 maja 2021 roku.

Zarząd Spółki wyjaśnia, iż publikując Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2021 rok błędnie zamieścił dane w Skróconym Śródrocznym Sprawozdaniu z Sytuacji Finansowej w pozycji Wynik finansowy bieżącego okresu. Była to oczywista pomyłka pisarska, polegająca na braku aktualizacji tej pozycji na prawidłową.

Spółka przekaże w dniu dzisiejszym skorygowany kompletny raport kwartalny zawierający poprawne dane.

W załączeniu przesyłamy załącznik z prawidłowym Skróconym Śródrocznym Sprawozdaniu z Sytuacji Finansowej Spółki.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Szczegółowa podstawa prawna
§ 15 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty

bEgXNFZz