Trwa ładowanie...
bEijNNEB

Notowania

KREC: strona spółki
12.05.2021, 13:06

KRC Korekta Raportu bieżącego nr 9/2021 dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projektów uchwał.

Zarząd KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Iwaszkiewicza 48/23, 10-089 Olsztyn (dalej: „Spółka”) przekazuje korektę Raportu bieżącego nr 9/2021 opublikowanego w dniu 20 kwietnia 2021 r., dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projektów uchwał.
Korekta polega na dołączeniu do Raportu bieżącego nr 9/2021 r. Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w Krynicki Recykling S.A. za lata 2019 oraz 2020 oraz na uzupełnieniu tekstu projektu Uchwały nr 07/05/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie sposobu podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2020 oraz użycia kwot przeniesionych z zysków lat ubiegłych na kapitał zapasowy na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy o brakujące dane. Spółka wyjaśnia również, że dotychczas Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w Krynicki Recykling S.A. za lata 2019 oraz 2020 było zamieszczone na stronie internetowej Spółki zgodnie z art. 90g ust. 9 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2080 z późn. zm.). Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w Krynicki Recykling S.A. za lata 2019 oraz 2020 oraz uzupełniony tekst projektu ww. Uchwały nr 07/05/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie sposobu podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2020 oraz użycia kwot przeniesionych z zysków lat ubiegłych na kapitał zapasowy na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, zawarte zostały w treści załączników do niniejszego Raportu. Podstawa prawna: § 15 ust. 2 w zw. 19 ust. 1 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757 z późn. zm.).

Załączniki

Inne komunikaty

bEijNNFj