Trwa ładowanie...
bEJljzEB
Notowania
BIOGENED: strona spółki
18.05.2021, 14:49

BGD Ogłoszenie o zwołaniu WZA na dzień 14.06.2021 r.

Zarząd Spółki Biogened S.A. (dalej Emitent) zwołuje na dzień 14 czerwca 2021 r. na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biogened S.A. które odbędzie się w siedzibie spółki w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej 99, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 7. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w okresie od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rachunku zysków i strat Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia zmian w kapitale własnym Spółki za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, zatwierdzenia sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Spółki za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku i zatwierdzenia informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku i uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku. 13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2020 rok. 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2020 rok. 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2020 rok. 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i dnia dywidendy za rok obrotowy 2020 oraz terminu jej wypłaty. 17. Wolne wnioski. 18. Zamknięcie Zgromadzenia. Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają tylko osoby będące akcjonariuszami BIOGENED S.A. w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, tj. w dniu 29 maja 2021 roku. Informacje dla Akcjonariuszy, podlegające przekazaniu do publicznej wiadomości zgodnie z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zawarto w załączniku do niniejszego raportu pt. „Ogłoszenie o zwołaniu”. Tożsame informacje zawarte zostały na stronie internetowej Emitenta pod adresem www.biogened.pl w zakładce Relacje inwestorskie / Walne zgromadzenia.

Załączniki

Inne komunikaty

bEJljzFj