Trwa ładowanie...
bEseehoB

Notowania

ZREMB: strona spółki
19.05.2021, 14:36

ZRE Szacunkowe wybrane dane finansowe za I kwartał 2021 roku.

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A. "Spółka", "Emitent", w związku z powzięciem w dniu dzisiejszym, tj. 19 maja 2021 roku informacji o wartościach szacunkowych wybranych jednostkowych i skonsolidowanych danych finansowych za I kwartał 2021 roku, niniejszym przekazuje szacunkowe wybrane jednostkowe dane finansowe ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. za I kwartał 2021 roku wraz z danymi porównawczymi za I kwartał roku obrotowego 2018, 2019 i 2020.
Na potrzeby obliczenia średnich jednostkowych i skonsolidowanych wyników Spółki i obliczenia odchyleń w stosunku do wyników osiągniętych w I kwartale 2021 roku Zarząd Emitenta przyjął okres 2018-2020. Ostateczne wartości danych finansowych za I kwartał 2021 roku przedstawione w niniejszym raporcie zostaną opublikowane w raporcie okresowym w dniu 24 maja 2021 roku. Komentarz Zarządu do szacunkowych jednostkowych wyników finansowych za okres I kwartału 2021 r. ZREMB Chojnice S.A. Spółka w okresie pierwszego kwartału 2021 roku osiągnęła jednostkowe przychody ze sprzedaży na poziomie 5 909 tys. zł, co w porównaniu do uśrednionych jednostkowych przychodów ze sprzedaży za odpowiednie okresy w latach 2018-2020 stanowi spadek o 25,57 %. Osiągnięty poziom przychodów świadczy o tym, iż nie udało się pozyskać takiej ilości zamówień jak w poprzednich uśrednionych okresach. Osiągnięte w I kwartale 2021 jednostkowe EBIT to strata w wysokości - 1 506 tys. zł., oraz EBITDA strata w wysokości - 1 326 tys. zł., stanowią gorszy wynik od uśrednionych wyników za odpowiedni okres w latach 2018-2020, kiedy odnotowano 218 tys. zł (EBIT) oraz 388 tys. zł (EBITDA). Jest to skutkiem wielu czynników (min bardzo dużego wzrostu cen stali), które szerzej zostaną opisane w opublikowanym w dniu 24 maja 2021 sprawozdaniu okresowym. Szacunkowy jednostkowy wynik netto osiągnięty w pierwszym kwartale 2021 to strata w wysokości – 1 629 tys. zł, co w porównaniu do uśrednionej jednostkowej straty netto w latach 2018-2020, która wyniosła 43 tys. zł stanowi wyraźną różnicę.

Załączniki

Inne komunikaty

bEseehpj