Trwa ładowanie...
bEUnXJeJ
Notowania
PZU: strona spółki
20.05.2021, 17:58

PZU Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA oraz projekty uchwał

Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie („PZU SA”, „Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 i art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 i 5 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA na dzień 16 czerwca 2021 roku, godz. 11.00, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, z następującym szczegółowym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku. 6. Rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. 7. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku oraz Sprawozdania dotyczącego informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za rok 2020 rok. 8. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA z oceny Sprawozdania finansowego PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku, Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za 2020 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku. 9. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA z działalności Rady Nadzorczej PZU SA jako organu Spółki w 2020 roku. 10. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu PZU SA o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2020. 11. Zatwierdzenie Sprawozdania finansowego PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku. 12. Zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. 13. Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku oraz Sprawozdania dotyczącego informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za rok 2020 rok. 14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. powiększonego o kwotę przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysku netto za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu PZU SA z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku. 16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej PZU SA z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku. 17. Zaopiniowanie sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej PZU SA za lata 2019–2020. 18. Przyjęcie Zasad oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu PZU SA, sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA z wyników oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu PZU SA oraz potwierdzenie wyników ocen odpowiedniości przeprowadzonych przez Radę Nadzorczą PZU SA. 19. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej PZU SA. 20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA o treści zgodnej z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty

bEUnXJfr