Trwa ładowanie...
bEskkwNx

Notowania

MIR Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. na dzień 18 czerwca 2021 roku

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
I. DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA Zarząd Miraculum S.A. („Emitent”, „Spółka”) na podstawie artykułów: 395, 399 § 1 oraz art. 402(1) – 402(2) Kodeksu spółek handlowych („KSH”), a także mając na uwadze § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757) zwołuje na dzień 18 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się o godz.11:00 w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 184B, 02-486 Warszawa. II. SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał, 5. Wybór Komisji Skrutacyjno – Wyborczej. 6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 7. Rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok oraz propozycji Zarządu w przedmiocie pokrycia strat. 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki w 2020 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym w roku 2020, a także wniosku dotyczącego sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2020; 9. Powzięcie uchwał w sprawach: a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok, b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok, c. udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2020 roku, d. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2020 roku, e. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2020, f. dalszego istnienia Spółki, g. zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki obejmującego lata 2019-2020, h. obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmiany Statutu poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji Spółki, i. emisji obligacji, j. emisji warrantów subskrypcyjnych z prawem objęcia akcji Spółki, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy, ustanowienia Programu Motywacyjnego dla Zarządu Spółki, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki. 10. Wolne wnioski. 11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. III. HARMONOGRAM ODNOSZĄCY SIĘ DO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Ogłoszenie o ZWZ – 21 maja 2021 roku Dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ – 02 czerwca 2021 roku Żądanie wydania imiennego zaświadczenia - do 03 czerwca 2021 roku Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ - do 28 maja 2021 roku. Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad ZWZ - do 31 maja 2021 roku Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ - od 15 czerwca 2021 roku Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w ZWZ - do godz. 11:00 w dniu 18 czerwca 2021 roku Termin rozpoczęcia ZWZ – godz. 11:00 w dniu 18 czerwca 2021 roku IV. DOKUMENTY ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zgodnie z wymogiem art. 4023 KSH na stronie internetowej Spółki, pod adresem: https://relacje.miraculum.pl począwszy od dnia 21 maja 2021 roku (włącznie) do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia zamieszczone zostają następujące dokumenty: 1) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2) Projekty uchwał wraz z załącznikami i uzasadnieniem, 3) Dokumentację, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, w tym: a. sprawozdania finansowe Spółki oraz sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, wraz ze sprawozdaniami biegłego rewidenta, (opublikowane raportem okresowym z dnia 23 kwietnia 2021 roku) b. sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2020, (opublikowane raportem okresowym z dnia 23 kwietnia 2021 roku) 4) Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki 5) Wzór pełnomocnictwa 6) Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika 7) Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia Ponadto, na stronie internetowej Spółki zamieszczane będą w miarę potrzeby wszelkie inne informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji w siedzibie Spółki pod adresem Aleje Jerozolimskie 184B, 02-486 Warszawa, w Biurze Zarządu, na 15 dni przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w dni robocze w godz. od 8.00 do 16.00. V. PRECYZYJNY OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ZWOŁANYM NA DZIEŃ 18 CZERWCA 2021 ROKU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU 1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Zgodnie z treścią przepisu art. 401 § 1 KSH, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Wobec powyższego, żądanie wraz z uzasadnieniem lub projektem uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki przy Alejach Jerozolimskich 184 B, 02-486 Warszawa, albo dostarczone w postaci elektronicznej, w formacie PDF, na adres poczty elektronicznej e-mail: inwestor@miraculum.pl. , nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. nie później niż do dnia 28 maja 2021 roku. Każdy akcjonariusz (lub akcjonariusze) zobowiązany jest dołączyć do przedmiotowego żądania dokumenty pozwalające na jego identyfikację oraz potwierdzające prawo do zgłoszenia rzeczonego żądania. Dokumentem identyfikacyjnym może być w szczególności kopia dowodu osobistego albo paszportu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku podmiotów wpisanych do odpowiedniego rejestru, aktualny odpis z właściwego rejestru. Dokumentem potwierdzającym prawo do zgłoszenia może być w szczególności, w przypadku zdematerializowanych akcji na okaziciela, oryginał albo kopia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki albo oryginał, albo kopia odpowiedniego imiennego świadectwa depozytowego (przy czym kopie powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa). Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż do 31 maja 2021 roku, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy. Ogłoszenie nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Zgodnie z przepisem art. 401 § 4 KSH, akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Wobec powyższego projekty uchwał mogą zostać złożone, z uwagi na konieczność ogłoszenia ich na stronie internetowej przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, najpóźniej do godz. 8:00 w dniu 18 czerwca 2021 roku, na piśmie w siedzibie Spółki przy Alejach Jerozolimskich 184 B, 02-486 Warszawa albo dostarczone najpóźniej do godz. 8:00 w dniu 18 czerwca 2021 roku, w postaci elektronicznej, w formacie PDF, na adres poczty elektronicznej e-mail: inwestor@miraculum.pl. Każdy akcjonariusz lub akcjonariusze zobowiązany jest dołączyć do przedmiotowego żądania dokumenty pozwalające na jego identyfikację oraz potwierdzające prawo do zgłoszenia rzeczonego żądania. Dokumentem identyfikacyjnym może być w szczególności kopia dowodu osobistego albo paszportu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku podmiotów wpisanych do odpowiedniego rejestru, aktualny odpis z właściwego rejestru. Dokumentem potwierdzającym prawo do zgłoszenia może być w szczególności, w przypadku zdematerializowanych akcji na okaziciela, oryginał albo kopia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki albo oryginał albo kopia odpowiedniego imiennego świadectwa depozytowego (przy czym kopie powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa). 3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Zgodnie z przepisem art. 401 § 5 KSH, każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Wobec powyższego każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 czerwca 2021 roku, na godz. 11:00, zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. 4. Sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu. Zgodnie z przepisem art. 412 KSH akcjonariusze spółki mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu na zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres inwestor@miraculum.pl. Zgodnie z przepisem art. 4121 § 5 KSH Spółka podejmie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Spółka może wysłać do mocodawcy i pełnomocnika e-mailem prośbę o ponowne potwierdzenie udzielenia i otrzymania pełnomocnictw. Ponadto w związku z koniecznością identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika wraz z informacją o udzieleniu pełnomocnictwa należy przesłać skany dokumentów potwierdzających uprawnienie danego akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba fizyczna należy przesłać kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem (przez notariusza lub inny podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa do potwierdzania za zgodność z oryginałem) dowodu osobistego albo paszportu akcjonariusza (akcjonariusz będący osobą fizyczną winien załączyć dodatkowo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celu identyfikacji akcjonariusza na potrzeby weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej), a w przypadku osoby prawnej skan odpisu z właściwego rejestru (np. KRS), celem wykazania prawidłowego umocowania osób reprezentujących akcjonariusza, podając jednocześnie adres poczty elektronicznej mocodawcy i pełnomocnika. Przedmiotowe dokumenty należy przesłać wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej na adres e-mail: inwestor@miraculum.pl. W przypadku, gdy pełnomocnictwo jest sporządzone w języku obcym na wyżej opisany adres poczty e-mail należy przesłać również skan tłumaczenia przysięgłego pełnomocnictwa. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Zgodnie z przepisem art. 4122 § 3 KSH, jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 18 czerwca 2021 roku będzie członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na tym zgromadzeniu. Pełnomocnik taki ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik ten głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Zgodnie z przepisem art. 4023 § 1 pkt 5 KSH, na stronie internetowej Spółki, pod adresem: www.relacje.miraculum.pl dostępne są formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika. Formularze te dostępne są również w siedzibie Spółki, Aleje Jerozolimskie 184B, 02-486 Warszawa. W przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu Spółki wypełniony przez uprawnionego a opisany powyżej formularz może stanowić kartę do głosowania, jeżeli uprawniony udzieli pełnomocnikowi takiej instrukcji. Formularz wykorzystany w głosowaniu dołączany jest do księgi protokołów. W przypadku głosowania tajnego wypełniony przez uprawnionego formularz może być traktowany wyłącznie jako instrukcja głosowania dla pełnomocnika. Jednocześnie Spółka informuje, że w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Spółka informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi. W przypadku, gdy liczenie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywać się będzie za pomocą elektronicznego systemu do liczenia głosów formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika nie będzie miał zastosowania. Wszystkie zeskanowane dokumenty akcjonariusz przesyła do Spółki w formie dokumentu PDF. Przesłanie wyżej wymienionych dokumentów do Spółki nie stanowi zwolnienia pełnomocnika z obowiązku przedstawienia dokumentów służących jego identyfikacji przy sporządzaniu listy obecności uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. 5. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia oraz wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 6. Sposób wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki drogą korespondencyjną. Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 7. Obowiązki legitymacyjne uczestników po przybyciu na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Akcjonariusze ewentualnie inni uprawnieni oraz pełnomocnicy, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w Walnym Zgromadzeniu, winni okazać po przybyciu na Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokument tożsamości pozwalający na ich identyfikację. Ponadto pełnomocnicy, którym udzielono pełnomocnictwa w formie pisemnej, winni złożyć pod tym samym rygorem, oryginał pełnomocnictwa albo pełnomocnictw w przypadku tzw. ciągu pełnomocnictw oraz, w przypadku mocodawców nie będących osobami fizycznymi, okazać w oryginale, ewentualnie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, dokumenty wykazujące umocowanie osób podpisujących pełnomocnictwo albo pełnomocnictwa. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości dokumentów, o których mowa powyżej, Zarząd Spółki zastrzega, że może żądać przed rozpoczęciem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia okazania oryginałów przedmiotowych dokumentów lub ich odpisów potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W razie ich nieprzedstawienia pełnomocnik akcjonariusza może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. 8. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz informacja o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Zgodnie z przepisem art. 4061 KSH, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia. Jest to tzw. dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 18 czerwca 2021 roku wypada w dniu 02 czerwca 2021 roku. W świetle art. 4063 § 1 KSH, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela winien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przy czym data ogłoszenia przypada w dniu 21 maja 2021 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. nie później niż w dniu 03 czerwca 2021 roku, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zaświadczenie powinno zawierać następujące dane: a. firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia, b. liczbę akcji, c. rodzaj i kod akcji, d. firmę (nazwę), siedzibę i adres Spółki, e. wartość nominalną akcji, f. imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, g. siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, h. cel wystawienia zaświadczenia, i. wzmiankę, komu przysługuje prawo głosu z akcji, j. datę i miejsce wystawienia zaświadczenia, k. podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia. Na żądanie akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych. Zgodnie z treścią przepisu art. 407 KSH, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, będzie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki, przy Alejach Jerozolimskich 184 B, 02-486 Warszawa, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Akcjonariusz Spółki może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może również żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

Inne komunikaty

bEskkwOf