Trwa ładowanie...
bErEBjIl

Notowania

PRAGMAFA: strona spółki
24.05.2021, 17:54

PRF Zakończenie subskrypcji obligacji serii A1

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka” lub „Emitent”) przekazuje informacje o zakończeniu subskrypcji obligacji na okaziciela serii A1 wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Emitenta nr 1/12.05.2021 z dnia 12 maja 2021r. w ramach II Publicznego Programu Emisji Obligacji objętego Prospektem Podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 15 stycznia 2021 r. („Obligacje”):
1) data rozpoczęcia subskrypcji: 26 kwietnia 2021 r. 2) data zakończenia subskrypcji: 11 maja 2021 r. 3) data przydziału Obligacji: 12 maja 2021 r. 4) liczba Obligacji objętych subskrypcją: 160.000 sztuk, 5) stopa redukcji w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, przyjęto proporcjonalną redukcję, która wyniosła 64,96%, 6) liczba Obligacji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 456.604, 7) liczba Obligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 160.000 sztuk, 8) cena, po jakiej Obligacje były obejmowane: 100,00 zł, 9) liczba osób, które złożyły zapisy na Obligacje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, zapisy na Obligacje złożyło 342 osób, 10) liczba osób, którym przydzielono Obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, Obligacje przydzielono 340 osobom, 11) nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli Obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję: Spółka nie zawarła umów o subemisję, 12) wartości przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby Obligacji i ceny emisyjnej: 16.000.000,00 zł, 13) łączne koszty emisji Obligacji wyniosły: 475.774,52 zł, w tym koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 475.774,52 zł, 14) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego: 2,97 zł, Zobowiązania finansowe z tytułu emisji Obligacji będą wykazywane w zamortyzowanym koszcie przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Poniesione koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz doradztwa związane z emisją Obligacji zostaną uwzględnione przy obliczaniu zamortyzowanego kosztu, zgodnie z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej i w rezultacie będą amortyzowane w ciężar rachunku zysków i strat w okresie trwania Obligacji. 15) wszystkie Obligacje zostały objęte za wkłady pieniężne. Emitent informował o emisji Obligacji w raporcie bieżącym nr 35/2021 z dnia 21 kwietnia 2021r., a o przydziale Obligacji w raporcie bieżącym nr 43/2021 z dnia 12 maja 2021 r. Postawa prawna: art. 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)

Inne komunikaty

bErEBjIT